The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 654321-2022

25/11/2022    S228

Poland-Warsaw: Machines and apparatus for testing and measuring

2022/S 228-654321

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Urząd Miar
National registration number: 525-10-08-361
Postal address: ul. Elektoralna 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 00-139
Country: Poland
Contact person: Magdalena Bławdziewicz - Odolińska
E-mail: radoslaw.kowalski@gum.gov.pl
Telephone: +48 225819574
Fax: +48 225819390
Internet address(es):
Main address: www.gum.gov.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Świętokrzyska
National registration number: 657-000-97-74
Postal address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Town: Kielce
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 25-314
Country: Poland
Contact person: Monika Dziedzic
E-mail: dzp@tu.kielce.pl
Telephone: +48 13424270
Fax: +48 225819390
Internet address(es):
Main address: www.gum.gov.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej i Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 – termometr wysokiego zakresu – do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjn

Reference number: BDG-WZP.262.12.2022
II.1.2)Main CPV code
38540000 Machines and apparatus for testing and measuring
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa termometru radiacyjnego o zakresie pomiarowym – 230 – 1100 °C w ramach wyposażenia Pracowni Termometrii Radiacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 505 613.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do pomieszczeń Laboratorium L10 na terenie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenia główne tworzące stanowisko oraz oczekiwane parametry techniczne:

− wskazanie parametrów technicznych;

1) zakres pomiarowy – 230 – 1100 °C ,

2) rozdzielczość nie gorsza niż 0,01 °C w całym zakresie,

3) komunikacja z komputerem poprzez RS-232, GPIB lub USB,

4) stabilność długoterminowa/dryf - nie gorsza niż 0,5 °C/rok,

5) średnica celu – mniejsza niż 2 mm,

6) detektor stabilizowany temperaturowo,

− wskazania przeznaczenia urządzenia;

Termometr będzie służyć jako wzorzec temperatury dla pomiarów bezkontaktowych w zakresie od 232 °C do 1085 °C. Może być również użyty w porównaniach międzynarodowych jako obiekt transferowy.

− określenie wydajności, poziomu bezpieczeństwa, wymiarów;

poziom bezpieczeństwa zgodny dla urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego;

− wykorzystywanych procesów podczas działania urządzeń:

▪ poziom dopuszczalnego hałasu; zgodny z wymaganiami BHP na stanowisku pracy;

▪ zapotrzebowania na energię elektryczną. 230 V z N i PE, 50/60 Hz, max 3 kW;

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji (G) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Nr RPSW.01.01.00-26-0001/20, pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R” Osi I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świ

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia w ciągu 30 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego o możliwości dostawy oraz odbioru urządzenia, z zastrzeżeniem, że dostarczenie elementów całego urządzenia oraz odbiór nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający przewiduje, że pozwolenie na użytkowanie nastąpi pomiędzy 1.04.2023 r. a 31.07.2023 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 147-420229
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej i Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 – termometr wysokiego zakresu – do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjn

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/11/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Alitech Sp. z o. o.
National registration number: 895-12-45-260
Postal address: Stobrawskiej 30
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-211
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 402 171.00 PLN
Total value of the contract/lot: 505 613.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia szczegółowo został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w Rozdziale II Specyfikacji.

Zgodnie z art. 257 pkt 1 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 p.z.p.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

W postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), zwanego dalej „r.p.ś.d.", oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanego dalej "r.d.e.".

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, o których mowa w art. 96 ust. 1 p.z.p.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w OPZ, Zamawiający żąda, by Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedstawił parametry techniczne oferowanego urządzenia - załącznik nr 8 do SWZ. Natomiast podanie nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia powinno nastąpić w Formularzu Ofertowym i stanowi treść oferty.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy (dalej także „PPU”), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2022