Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 654415-2022

25/11/2022    S228

Polen-Bydgoszcz: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 228-654415

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Bydgoszcz
Postadres: ul. Jezuicka 1
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-102
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bydgoszcz.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. (wolna ręka III)

Referentienummer: WZP.271.14.2022.E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 30.06.2023r. - zamówienie podstawowe - do 2 776 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 37 993,03 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 13 230,94 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a

2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 15 767,57 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b

3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 8 994,52 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1c

2. Zamawiający Gmina Barcin przewiduje prawo opcji – dotyczy Części 1 zamówienia.

3. Szacowany wolumen energii elektrycznej – zamówienie podstawowe z opcją: 38 044,90 MWh.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 908 822.90 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 30.06.2023r. - zamówienie podstawowe - do 2 776 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 37 993,03 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 13 230,94 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a

2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 15 767,57 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b

3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 8 994,52 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1c

2. Zamawiający Gmina Barcin przewiduje prawo opcji – dotyczy Części 1 zamówienia.

3. Szacowany wolumen energii elektrycznej – zamówienie podstawowe z opcją: 38 044,90 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji – Gmina Barcin

1) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości punktów (maksymalnie o 6 PPE) w wyniku czego nastąpić może zwiększenie ilości pobranej energii elektrycznej maksymalnie o 51,87 MWh. Prawo opcji może mieć zastosowanie zarówno do pojedynczych obiektów, jak i do wszystkich 6 obiektów. Zamawiający planuje przeprowadzenie w obiektach inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych, a w konsekwencji uzyskanie statusu PROSUMENTA. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, w sytuacji gdy zamawiający nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie.

2) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, w terminie nie późniejszym niż na 25 dni przed oczekiwaną datą rozpoczęcia dostaw, Oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia oraz określającego zakres opcji (wskazanie ilości punktów poboru oraz wolumenu) podpisanego przez osobę umocowaną. Oświadczenie złożone zostanie na piśmie bądź w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym) na adres wykonawcy lub adres e-mail wskazany w Umowie sprzedaży energii elektrycznej.

3) Planowany okres dostaw w ramach opcji – 01.01.2023r. - 31.03.2023r.

4) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a (projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej – dla Gminy Barcin).

5) Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1d

6) Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Uzasadnienie prawne:

Art. 214 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W uprzednio prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w tożsamym przedmiocie (nr sprawy WZP.271.10.2022.E, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz .Urz. UE nr 2022/S 187-528560 z dnia 28.09.2022r.) nie zostały złożone żadne oferty. Nadto, warunki zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki nie zostały w istotny sposób zmienione względem pierwotnych warunków, określonych w uprzednio prowadzonym postępowaniu.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ENEA S.A.
Nationaal identificatienummer: 630139960
Postadres: ul. Pastelowa 8
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-198
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 10 452 442.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 452 442.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ENEA S.A.
Nationaal identificatienummer: 630139960
Postadres: ul. Pastelowa 8
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-198
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 12 456 380.30 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 12 456 380.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ENEA S.A.
Nationaal identificatienummer: 630139960
Postadres: ul. Pastelowa 8
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-198
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 7 105 670.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 105 670.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacje dodatkowe dot. pkt V.2.1)

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.11.2022r. , natomiast decyzja o udzieleniu zamówienia zostanie podjęta po negocjacjach z wybranym wykonawcą i zawarciu z nim umowy

Zamawiający 1) Miasto Bydgoszcz w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych Miasta oraz w imieniu i na rzecz nw. instytucji:

1.1. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

1.2. Galeria Miejska BWA, ul. Gdańska 20, 85- 006 Bydgoszcz

1.3. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz

1.4. Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz

oraz

w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, w imieniu i na rzecz nw. zamawiających występujących w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i podmiotów opisanych w Załączniku nr 1a/1b/1c:

2) Gminy Barcin, adres Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin,

3) Gminy Białe Błota, adres Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota,

4) Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota

5) Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o., adres ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

6) Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, adres ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz

7) Miasta Bydgoszczy - Bydgoskie Centrum Sportu, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz

8) Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., adres ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz,

9) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o., adres ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

10) Powiatu Bydgoskiego, adres Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,

11) Tramwaju Fordon Sp. z o.o., adres ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz

12) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszc

13) Miasta Bydgoszczy - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, adres ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

14) Gminy Dąbrowa Chełmińska, adres Urząd Gminy w Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,

15) Gminy Dobrcz, adres Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,

16) Gminy Kcynia, adres Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,

17) Gminy Koronowo, adres Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa1, 86-010 Koronowo,

18) Gminy Solec Kujawski, adres Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski,

19) Gminy Unisław, adres Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław,

20) Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., adres ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz

21) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr Emila Warmińskiego – SPZOZ, adres ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

22) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., adres al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

23) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., adres ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza

24) Gmina Stolno, adres Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022