TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Bygge og anlæg - 655079-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 228-655079

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
CVR-nummer: 10395933
Postadresse: Finlandsgade 14
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Bentzen
E-mail: ab@feas.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://feas.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Oluf Palmes Allé 22
By: Aarhus N
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Abel
E-mail: sunea@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.com
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.rib-software.dk/TN908632A
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Ejendomsselskab som er udbudsfuldmægtig på vegne af offentligretligt organ (Aarhus Universitet)
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udlejning af erhvervslejemål

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Universitetsbyen - The Kitchen 2.0 - Udbud af totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende EU-udbud omhandler renoverings- og ombygningsarbejder Bygningskompleks 1860 i Universitetsbyen til Aarhus Universitet Erhverv & Innovation ”The Kitchen 2.0”, i totalentreprise med targetsum og partnering.

Projektet indgår i Aarhus Universitets Campus 2.0 plan, og er en del af udviklingen af Universitetsbyen (det tidligere Aarhus Kommunehospital), der fremadrettet skal anvendes til universitets- og forskningsformål med relevante tilknyttede funktioner, f.eks. erhverv, boliger til studerende og gæsteforskere, småbutikker samt tilhørende parkeringsfaciliteter.

Udbuddet udbydes som udbud med forhandling i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i elektronisk format på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummer TN908632A

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45111100 Nedrivningsarbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
45112360 Jordsaneringsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Universitetsbyen 72-78, 8000 Aarhus C (tidligere benævnt kommunehospitalet)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende projekt omhandler renovering og ombygning af det eksisterende kedelhus og hospitalsvaskeri, placeret i den nordligste del af Universitetsbyen, beliggende på hjørnet af Peter Sabroes Gade og Trøjborgvej i Aarhus C. Projektet omfatter også nedrivning og sanering af enkelte bygninger.

Bygningerne skal ombygges til kontorer, mødelokaler og fællesområder, der skal huse Aarhus Universitet Erhverv & Innovation "The Kitchen 2,0", der understøtter studerende og forskere i iværksætteri, start-up og entreprenørskab.

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) ejer arealerne og bygningerne og er derfor bygherre på projektet. Det bemærkes, at FEAS ikke selv er underlagt udbudsreglerne, men da nærværende udbud vedrører et skræddersyet lejemål for Aarhus Universitet, afløfter FEAS som udbudsfuldmægtig for Aarhus Universitet dennes udbudspligt ved at gennemføre udbuddet i henhold til reglerne i Udbudsloven.

Projektet udføres som en totalentreprise med en targetsum og partnering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materialer, løsninger og kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere vil Bygherre udvælge de fire (4) ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Bygherre vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, samlet har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Vurderingen, af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, vil ske på baggrund af et samlet skøn i forhold til, om referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring. Antallet af vedlagte referencer indgår således ikke i udvælgelsen.

Ved ”Relevante referencer” i forhold til arkitektfaglige/ingeniørfaglige referencer forstås af Bygherre referencer, der ud fra en helhedsvurdering er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer på tilsvarende omdannelse af eksisterende bygningsmasse til uddannelsesbyggeri, kontorbyggeri og/eller kulturbyggeri, og vedrøre ombygning.

Ved "Relevante referencer" i forhold til entreprenørydelser forstås af Bygherre referencer, der ud fra en helhedsvurdering er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer på renovering og ombygning i totalentreprise i forbindelse med ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse til uddannelsesbyggeri, kontorbyggeri og/eller kulturbyggeri.

Ved udvælgelsen vil Bygherre, særligt lægge vægt på i hvilket omfang Ansøger dokumenterer referencer vedrørende (nedenstående vægter ligeligt i vurderingen):

1. erfaring med ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse til uddannelsesbyggeri, kontorbyggeri og/eller kulturbyggeri indeholdende ombygning. (For arkitektfaglige/ingeniørfaglige referencer gælder erfaring med omdannelse og renovering af eksisterende bygningsmasse til uddannelsesbyggeri og/eller kulturbyggeri indeholdende ombygning.)

2. erfaring med renovering- og ombygningsopgaver, sammenligneligt med den udbudte ydelse i økonomisk størrelse

3. erfaring med udførelse af totalentrepriser

4. erfaring med åben økonomi igennem projektering og udførelsesfasen

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er gældende: §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er også gældende: §134a, § 135 og §136.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ej relevant

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal tilbudsgiver oplyse Årsomsætning for de seneste tre disponible regnskabsår, samt oplyse Egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

Årsomsætning: En gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 100 mio. kr. ekskl moms for de seneste tre disponible regnskabsår

Egenkapital: En positiv egenkapital for det seneste disponible regnskabsår

Oplysninger herom angives i ESPD, de IV, afsnit B. Oplysningerne vil blive anmodet dokumenteret umiddelbart efter prækvalifikationen og igen hos den vindende tilbudsgiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke mindstekrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen.

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af lignende opgaver vil dog danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede Ansøgere, jf. afsnit 4.8.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen samlet vedlægge op til maksimalt 8 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver.

• Der må afleveres max. 4 referencer for entreprenørydelser og max. 4 referencer for arkitektfaglige/ingeniørfaglige ydelser.

• Referencerne må på ansøgningstidspunktet max. være 10 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet (gælder både entreprenør- og arkitekt/ingeniørreferencer).

• Max. 2 stk. af de 8 afleverede referencer må vedrøre igangværende - dvs. ikke afleverede - byggerier.

• Hver reference må maksimalt udgøre 2 A4-sider.

Beskrivelser i referencer udover ovenstående omfang, vil ikke indgå i udvælgelsen.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af særskilte referenceark/referenceliste inklusiv billedmateriale, og udgør samtidig den endelige dokumentation herfor, jf. Udbudslovens § 155, nr. 1:

• Navn og kontaktoplysninger på Bygherre/kunde

• Opgavens størrelse (areal, kontraktsum ekskl. moms)

• Beskrivelse af opgaven, karakter og kompleksitet, herunder kort om projektet i sin helhed og evt. relevant kontekst, type af byggeri, entreprise-form/rådgivningsform, Ansøgers rolle og ansvar samt omfang af egne ydelser.

• Udførelsesperiode (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, status på opgaven, herunder om og hvornår projektet er afleveret til Bygherre)

• Redegørelse for referencens samarbejdsform, samt om aspektet om åben økonomi igennem projekterings- og udførelsesfasen var en del af opgaven. I forhold til åben økonomi, menes der opgaver, hvor der er arbejdet med åben kalkulation overfor bygherre med transparens i priser og kalkulationer.

Vedlægger Ansøger samlet mere end 8 referencer, vil det være de første 8 referencer (henholdsvis 4 entreprenørreferencer og 4 (2+2) arkitekt/ingeniørreferencer), der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. I det omfang Ansøger har angivet referencer i såvel ESPD(er) som i særskilt vedlagt(e) referenceark/liste(r), vil de 8 første referencer (henholdsvis 4 entreprenørreferencer og 4 (2+2) arkitekt/ingeniørreferencer) blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD(er) først. Tilsvarende gælder for de to tilladelige igangværende referencer, således at alene de to først omtalte vil indgå

Det udbudte projekt er kendetegnet af en høj grad af kompleksitet– og det er derfor vurde-ringen, at der kun findes få sammenlignelige referencer. Arbejderne på projektet vedrører ikke nybyggeri eller gentagelsesarbejder, men arbejderne er primært inden for renovering, hvor der både er indeholdt ombygning og renovering af en række eksisterende industri byg-ninger, hvilket understøtter, at opgavens art i sig selv er kompleks. Yderligere udføres projektet i totalentreprise og etableres som en partnering afale, hvor erfaringen med partnering ikke er udpræget endnu.

Af disse grunde er der vurderet et behov for, at der indleveres referencer, som er op til 10 år gamle.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på ABT 93 med FEAS’ tilføjelse og fravigelser. Kontrakten indeholder dagbod, ligesom kontrakten indeholder sociale klausuler. Under kontraktens sociale klausuler oplyses om anvendelse af personer under oplæring, jf. udbudslovens § 176.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For deltagelse i forhandlings- og tilbudsfasen oppebærer tilbudsgivere vederlag som følger:

• For afgivelse af indledende tilbud samt konditionsmæssigt revideret og/eller endeligt tilbud efter forhandlingsrunde, tilføres samlet: DKK 100.000 ekskl. moms.

Såfremt der foretages tildeling efter indledende tilbud, modtager de deltagende tilbudsgivere det fulde vederlag for første fase (DKK 100.000).

Såfremt en tilbudsgiver efter den indledende forhandlingsrunde afstår fra at afgive revideret tilbud eller fra deltagelse i forhandlingsrunden, modtager denne ikke vederlag for sin deltagelse.

Såfremt en tilbudsgiver efter den indledende forhandlingsrunde ikke afgiver et konditionsmæssigt tilbud, modtager denne ikke vederlag for sin deltagelse.

Den vindende tilbudsgiver modtager ikke vederlag for deltagelse i tilbudsfasen, såfremt denne tildeles opgaven.

Vederlag udbetales først efter tildeling er sket, og udbuddet er afsluttet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022