Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 655347-2022

25/11/2022    S228

Dänemark-Kopenhagen: Betriebsprüfung

2022/S 228-655347

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miljøministeriet
Nationale Identifikationsnummer: 12854358
Postanschrift: Slotsholmsgade 12
Ort: København K
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 1216
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Louise Tang Pedersen
E-Mail: lotpe@mim.dk
Telefon: +45 72544000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/191008153.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.mim.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/191008153.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/191008153.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revisionsbistand til revision af Dansk retursystem A/S

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79212000 Betriebsprüfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver udbyder kontrakt vedr. revisionsbistand til revision af Dansk Retursystem A/S.

Kontrakten indeholder visseårlige faste opgaver, som tilbudsgiver skal afgive en fast pris på i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Herudover kan ordregiver bestille ad hoc opgaver for op til kr. 100.000 årligt, hvoraf to ad hoc opgaver allerede er planlagt at skulle finde sted ihhv. 2023 og 2024. 

Kontrakten forventes at træde i kraft februar 2023 og løber til 31. december 2025.

Kontrakten indeholder en option på forlængelse i 1 x 36 måneder. 

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 850 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79210000 Rechnungslegung und -prüfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Iht. pantbekendtgørelsen er Dansk Retursystem A/S eneret til at drive pant- og retursystemet fastsat til udløb den 1. januar 2026.

Ordregiver varetager i henhold til pantbekendtgørelsen følgende opgaver:

- Fører tilsyn med overholdelse af pantbekendtgørelsens regler, ligesom de afgørelser, som Dansk Retursystem A/S træffer efter bekendtgørelsen, kan påklages til ordregiver.

- Godkendelse af driftsgebyrer, som Dansk Retursystem A/S årligt fastsætter.

- Godkendelse af Dansk Retursystem A/S' optagelse af lån og erhvervelse af fast ejendom.

Ordregivers tilsyn med Dansk Retursystem A/S' forhold sker bl.a. på baggrund af de årlige budgetter samt årsrapporter, årsrapporteringer og halvårsrapporteringer, som ordregiver skal modtage. Ordregiver kan bestemme, hvilke oplysninger årsrapportens ledelsesberetning, årsrapporteringen og halvårsrapporteringen skal indeholde, ligesom ordregiver kan fastsætte nærmere retningslinjer for udarbejdelse af budgettet og beregningsgrundlaget for fastsættelse af driftsgebyrer.

Ordregiver ønsker med den udbudte kontrakt at få bistand til revision af Dansk retursystem, herunder at varetage følgende:

- Årlig gennemgang af grundlaget for fastsættelse og godkendelse af driftsgebyrer

- Årlig gennemgang af årsrapport, årsrapportering og halvårsrapportering

- Diverse ad hoc opgaver, herunder

-- Opdatering af revisionsinstruks i 2023 

-- Revision af satser for håndteringsgodtgørelse i 2024

-- Bistand ved evt. sag om lånoptagelse og ejendomserhvervelse

-- Løbende rådgivning

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Faglige kompetencer / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Løsningsbeskrivelse / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 850 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mulighed for forlængelse i 1 x 36 måneder. Forlængelse afhænger bl.a. af, om eneretten til Dansk Retursystem forlænges i perioden 2026-2028.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kontrakten indeholder option på tilkøb af ad hoc ydelser efter behov for op til kr. 100.000 årligt. Nogle at optionsopgaverne er allerede fastlagt til håndtering i hhv. 2023 og 2024, jf. kravspecifikationen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da opgaverne, der skal udføres under kontrakten, er gensidigt afhængige, hvorfor det ikke vil være økonomisk forsvarligt at opdele i mindre kontrakter. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 154:

Tilbudsgiver skal have en relevant erhvervsansvarsforsikring.

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav skal tilbudsgiver fremsende gyldigt forsikringsbevis eller bekræftelse på, at tilbudsgiver kan opnå en erhvervsansvarsforsikring med den påkrævede minimumsdækning senest ved aftalens ikrafttræden.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav til forsikring: Minimumsdækning på DKK 10 mio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 155:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 og maks. 5 referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for ovenstående referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencerne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav til referencer: Mindst 3 referencer vedr. revisionsydelser.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

København

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EUs sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022