Supplies - 655623-2021

Submission deadline has been amended by:  33580-2022
22/12/2021    S248

Poland-Gdansk: Toner cartridges

2021/S 248-655623

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Gdańska
Postal address: ul. G. Narutowicza 11/12
Town: Gdańsk
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 80-233
Country: Poland
Contact person: Marcin Kasperowicz
E-mail: markas@pg.edu.pl
Telephone: +48 583486054
Internet address(es):
Main address: www.pg.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Reference number: ZP_144_055_D_21
II.1.2)Main CPV code
30125100 Toner cartridges
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych ( tonery, tusze, taśmy, bębny, pojemniki na zużyty toner ) do drukarek, kserokopiarek, i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. w liczbach i asortymencie zawartym w formularzu rzeczowo-cenowym (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ). Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie (częściowe) materiałów, na indywidualne zamówienia poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):,

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:

CZĘŚĆ A – materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard i Samsung

CZĘŚĆ B - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta LEXMARK

CZĘŚĆ C - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta Kyocera Mita

CZĘŚĆ D - materiały eksploatacyjne do urządzeń różnych producentów (Minolta, Samsung, Canon, Epson, OKI, Brother, Develop, Nashuatec, Panasonic, DYMO, Xerox i kilku innych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 015 276.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
30125110 Toner for laser printers/fax machines
30125120 Toner for photocopiers
30124300 Drums for office machine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard i Samsung w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.1 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Certyfikat IT ECO Declaration dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 315 212.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części A jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ B

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
30125110 Toner for laser printers/fax machines
30125120 Toner for photocopiers
30124300 Drums for office machine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Lexmark w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Certyfikat IT ECO Declaration dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 380 391.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części B jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ C

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
30125110 Toner for laser printers/fax machines
30125120 Toner for photocopiers
30124300 Drums for office machine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Kyocera Mita w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 213 621.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części C jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ D

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
30125110 Toner for laser printers/fax machines
30125120 Toner for photocopiers
30124300 Drums for office machine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń różnych producentów (Minolta, Samsung, Canon, Epson, OKI, Brother, Develop, Nashuatec, Panasonic, DYMO, Xerox i kilku innych producentów) w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 421 263.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części D jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w zał nr 4 do SWZ.

Zmiany umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,

Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego,niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,

Zmiana warunków realizacji umowy, w szczególności w okolicznościach wskazanych w §7 ust.10 umowy,

W przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto określona w § 4 ust. 1 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy

W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od stron, cena jednostkowa za artykuły może ulec zmianie w przypadku gdy cena na rynku ulegnie zmianie w stosunku do ceny wskazanej w ofercie o co najmniej 8%

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez platformę ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) wykazu dostaw; 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa: w ust. 1 pkt 3 powyżej – wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo – w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

Oferta wykonawcy musi zawierać: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy,Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z: Rozdziałem VIII SWZ ust 1 a i b. W częsci A i B aby uzyskac punkty w kryterium jaościowym nalezy złożyć wraz z ofertą karty IT ECO DELCARATION pochodzące od producenta materiału eksploatacyjnego. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie, opcjonalnie – JEDZ dotyczący wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, opcjonalnie – zobowiązanie podmiotów trzecich.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Watszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2021