Supplies - 655623-2021

Submission deadline has been amended by:  33580-2022
22/12/2021    S248

Polska-Gdańsk: Wkłady barwiące

2021/S 248-655623

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kasperowicz
E-mail: markas@pg.edu.pl
Tel.: +48 583486054
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP_144_055_D_21
II.1.2)Główny kod CPV
30125100 Wkłady barwiące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych ( tonery, tusze, taśmy, bębny, pojemniki na zużyty toner ) do drukarek, kserokopiarek, i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. w liczbach i asortymencie zawartym w formularzu rzeczowo-cenowym (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ). Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie (częściowe) materiałów, na indywidualne zamówienia poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):,

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:

CZĘŚĆ A – materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard i Samsung

CZĘŚĆ B - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta LEXMARK

CZĘŚĆ C - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta Kyocera Mita

CZĘŚĆ D - materiały eksploatacyjne do urządzeń różnych producentów (Minolta, Samsung, Canon, Epson, OKI, Brother, Develop, Nashuatec, Panasonic, DYMO, Xerox i kilku innych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 015 276.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ A

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100 Wkłady barwiące
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard i Samsung w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat IT ECO Declaration dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 315 212.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części A jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ B

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100 Wkłady barwiące
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Lexmark w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat IT ECO Declaration dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 380 391.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części B jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ C

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100 Wkłady barwiące
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń Kyocera Mita w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 213 621.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części C jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ D

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100 Wkłady barwiące
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska , ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk - jednostki organizacyjne

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do urządzeń różnych producentów (Minolta, Samsung, Canon, Epson, OKI, Brother, Develop, Nashuatec, Panasonic, DYMO, Xerox i kilku innych producentów) w liczbach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2.4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na nowy wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatny odbiór pustych opakowań po tonerach i tuszach oraz poddania ich procesowi recyklingowi lub utylizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 421 263.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu w części D jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w zał nr 4 do SWZ.

Zmiany umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,

Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego,niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,

Zmiana warunków realizacji umowy, w szczególności w okolicznościach wskazanych w §7 ust.10 umowy,

W przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto określona w § 4 ust. 1 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy

W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od stron, cena jednostkowa za artykuły może ulec zmianie w przypadku gdy cena na rynku ulegnie zmianie w stosunku do ceny wskazanej w ofercie o co najmniej 8%

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez platformę ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) wykazu dostaw; 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa: w ust. 1 pkt 3 powyżej – wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo – w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

Oferta wykonawcy musi zawierać: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy,Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z: Rozdziałem VIII SWZ ust 1 a i b. W częsci A i B aby uzyskac punkty w kryterium jaościowym nalezy złożyć wraz z ofertą karty IT ECO DELCARATION pochodzące od producenta materiału eksploatacyjnego. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie, opcjonalnie – JEDZ dotyczący wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, opcjonalnie – zobowiązanie podmiotów trzecich.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Watszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021