Lieferungen - 655729-2021

22/12/2021    S248

България-Самоков: Оборудване за паркове и площадки за игри

2021/S 248-655729

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА САМОКОВ
Национален регистрационен номер: 000776491
Пощенски адрес: бул. МАКЕДОНИЯ №.34
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Костадинова- директор дирекция ТСУЕП
Електронна поща: krasimira.kostadinova@samokov.bg
Телефон: +359 66729
Факс: +359 60050
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.samokov.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4529
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/179130
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/179130
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

II.1.2)Основен CPV код
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 316 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Република България, Община Самоков, к.к.Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ПРЕДМЕТ

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1 и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка на показател П1 - „Управление на риска“– Максимален брой точки - 40 точки / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Оценка на Показател П2 - Гаранционен срок на паркови елементи “-Максимален брой точки 10 точки / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 316 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е до 5 / пет / месеца, считано от получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, но не по- късно от 30.08.2022г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не е приложимо

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не е приложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на участниците

• Участникът , подаващ оферта , трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на настоящата поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, идентична или сходна с тази на поръчката“ се разбират доставка и монтаж на паркови елементи

Участникът декларира, попълва данни в съответното поле на еЕЕДОП : Критерии за подбор , като посочи информация за изпълнени доставки с посочване на стойност, дата и получател.

ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случай и в съответствие с чл. 64 от ЗОП, за доказване на техническите и професионалните способности на участника, последният представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на участниците

• Участникът , подаващ оферта , трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на настоящата поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, идентична или сходна с тази на поръчката“ се разбират доставка и монтаж на паркови елементи

Участникът декларира, попълва данни в съответното поле на еЕЕДОП : Критерии за подбор , като посочи информация за изпълнени доставки с посочване на стойност, дата и получател.

ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случай и в съответствие с чл. 64 от ЗОП, за доказване на техническите и професионалните способности на участника, последният представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Основания за отстраняване -чл. 54, 107 от ЗОП,участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици , отстранява се от участие участник, за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.В съотв. с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител следва да представи на В/теля гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 на сто от стойността на договора .У/кът, определен за изпълнител следва да представи на Възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, като същата следва трябва да бъде с размера на тези средства и в случай, че изпълнителят ще се възползва от предоставената му възм.да получи аванс.плащане

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/01/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1 , т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2021