Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 655729-2021

22/12/2021    S248

България-Самоков: Оборудване за паркове и площадки за игри

2021/S 248-655729

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА САМОКОВ
Национален регистрационен номер: 000776491
Пощенски адрес: бул. МАКЕДОНИЯ №.34
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Костадинова- директор дирекция ТСУЕП
Електронна поща: krasimira.kostadinova@samokov.bg
Телефон: +359 66729
Факс: +359 60050
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.samokov.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4529
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/179130
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/179130
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

II.1.2)Основен CPV код
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 316 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Република България, Община Самоков, к.к.Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ПРЕДМЕТ

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1 и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка на показател П1 - „Управление на риска“– Максимален брой точки - 40 точки / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Оценка на Показател П2 - Гаранционен срок на паркови елементи “-Максимален брой точки 10 точки / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 316 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е до 5 / пет / месеца, считано от получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, но не по- късно от 30.08.2022г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не е приложимо

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не е приложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на участниците

• Участникът , подаващ оферта , трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на настоящата поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, идентична или сходна с тази на поръчката“ се разбират доставка и монтаж на паркови елементи

Участникът декларира, попълва данни в съответното поле на еЕЕДОП : Критерии за подбор , като посочи информация за изпълнени доставки с посочване на стойност, дата и получател.

ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случай и в съответствие с чл. 64 от ЗОП, за доказване на техническите и професионалните способности на участника, последният представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на участниците

• Участникът , подаващ оферта , трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на настоящата поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, идентична или сходна с тази на поръчката“ се разбират доставка и монтаж на паркови елементи

Участникът декларира, попълва данни в съответното поле на еЕЕДОП : Критерии за подбор , като посочи информация за изпълнени доставки с посочване на стойност, дата и получател.

ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случай и в съответствие с чл. 64 от ЗОП, за доказване на техническите и професионалните способности на участника, последният представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Основания за отстраняване -чл. 54, 107 от ЗОП,участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици , отстранява се от участие участник, за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.В съотв. с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител следва да представи на В/теля гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 на сто от стойността на договора .У/кът, определен за изпълнител следва да представи на Възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, като същата следва трябва да бъде с размера на тези средства и в случай, че изпълнителят ще се възползва от предоставената му възм.да получи аванс.плащане

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/01/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1 , т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2021