Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 655745-2022

25/11/2022    S228

Polen-Góra: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 228-655745

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Góra
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy energii elektrycznej

Referentienummer: BZP.271.99.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy energii na rzecz Gminy Góra, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Prognozowane zużycie około 2 081 589,50 kWh dla około 232 PPEE.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 655 455.71 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Góra, woj. dolnośląskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy energii na rzecz Gminy Góra, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Prognozowane zużycie około 2 081 589,50 kWh dla około 232 PPEE.

Zgodnie z legitymacją, zawartą w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm. ), dalej zwanej ustawą Pzp, wykonując dyspozycję wynikającą z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ( 17 podmiotów) zawarli porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są ,, Dostawy energii elektrycznej,, jednocześnie upoważniając Gminę Góra do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w imieniu i na ich rzecz

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U.z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm. ). W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono ofert.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ENEA S.A.
Nationaal identificatienummer: 7770020640
Postadres: Pastelowa 8
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-198
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 644 455.71 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postadres: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Art. 513 – 590 ( Dz. U.z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022