Supplies - 655756-2021

22/12/2021    S248

România-Craiova: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 248-655756

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
Număr naţional de înregistrare: 12688940
Adresă: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 99
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200260
Țară: România
Persoană de contact: MORARIU MIHAELA FLORENTINA
E-mail: contact@scnpc.ro
Telefon: +40 251597857
Fax: +4 0251597857
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: WWW.SCNPC.RO
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133831
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie Dezinfectanti in cadrul Proiectului “COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”

Număr de referinţă: 3119/03.04.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achizitiona Dezinfectanti in cadrul Proiectului Combaterea Virusului prin dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile respectiv 5 zile in situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta, prevazute la art.74 alin (3) si art. 79 alin (5), înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 180 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Str Calea Bucuresti nr 99

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectant pentru suprafete noncritice 18.000 LITRI X 10 LEI/LITRU

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM-Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2

Ofertanţii (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se găsească în situatiile prevăzute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

a) în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ec. Tudor Anca Emilia -Manager, Ec. Oprescu Costel-Daniel – Dir. Financiar Contabil, As. Univ. Dr. Malin Ramona-Denise- Director Medical,Ec. Morariu Mihaela-Florentina-Sef Birou Achizitii Publice-Contractari, Bloju Catalin-Consilier Jurdic, Ref. Radut Mihaela-Valentina-Sef Birou Aprovizionare, compartimentul CPIAM.

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d) si lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formular nr.1 din Secţiunea Formulare, care se va prezenta odată cu DUAE.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Atenţie:

- Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea din procedura.

- Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art.60 alin. (1) lit.d) și e) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluarii acestora atrage respingerea acesteia ca neconformă.

- In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens.

- Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Cerința

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Nota: Autoritatea contractanta limiteaza informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca, da sau nu, operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor şi va cuprinde informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note:

- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

- In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfăşoare partea sa de contract.

- Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct.

- Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare dintre formele: original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite dupa caz de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie specificaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului/lotului X2 fara TVA.( 360.000 LEI)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-se va completa DUAE de catre opertatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani.Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere , precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante , doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asiciere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii „conform cu originalul” insotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise in alte limbi vor fi prezentate insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat in ultimii 3 ani produse similare in total de cel putin valoarea estimata a lotului/loturilor pentru care isi depune oferta. Prin produse similare se intelege: dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificatoare apa, colectivitati).

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Următoarele documente justificative, emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate in perioada de referinta (ultimii 3 ani); Cerinta nr 2 Prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza transabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere, precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contrctante, doar de catre ofertnatul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu modul in care garanteaza transabilitatea produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractente, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare oprator economic care face parte din asiciere) clasat pe locul I in clasamentul intermediary intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau alte documente pe care ofertantul le considera relevante in indeplinirea cerintei. In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant . Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

Cerinta: Dovada implementarii sistemului de management al calitatiii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazuriel specifice prevazute de lege).In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro). In timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret.

Numar runde 1

Durata rundei 1 zi lucratoare (24 ore)

Dupa licitatia electronica ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata. La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de contestare este de 10 zile, potrivit legislației privind achizițiile publice, conf. art 8 din LG 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/12/2021