Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 655986-2022

25/11/2022    S228

Nederland-Alkmaar: Diensten voor rioolreiniging

2022/S 228-655986

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadswerk 072 N.V.
Nationaal identificatienummer: 30562039
Postadres: Herculesstraat 71
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1812PE
Land: Nederland
Contactpersoon: Leontine van Velzen
E-mail: aanbestedingen@stadswerk072.nl
Telefoon: +31 14072
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stadswerk072.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.stadswerk072.nl/inkoop-en-aanbestedingsbeleid/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering

Referentienummer: 2020-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stadswerk072 beheert vele kilometers riolering van de gemeente Alkmaar. Het betreft diversen soorten rioolsystemen zoals gemengd, vuilwater, hemelwater en drainage. Ook de leeftijd van de riolering is divers.

Het periodiek reiningen en inspecteren van de riolering is een kerntaak van Stadswerk072.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Reinigen van rioleringssystemen;

b. Inspecteren van rioleringssystemen;

c. Inzetbaar bij spoedmeldingen (binnen werktijd)

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Alkmaar in de stad Alkmaar en de volgende dorpskernen: Oterleek, Schermerhorn, Stompetoren, Grootschermer, Driehuizen, Zuidschermer, West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Markenbinnen, De Rijp, Graft en Noordeinde. Het werk is gelegen op verschillende locaties. De locaties worden na opdracht aangegeven.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De geplande startdatum van de opdracht is 1-1-2023. De opdrachtgever kan de overeenkomst met twee keer één jaar verlengen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 162 459.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90490000 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alkmaar

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2 (twee) maal met 1 (één) jaar te

verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 172-487680
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PreZero Riool Services B.V.
Nationaal identificatienummer: 24191415
Postadres: Schieweg 60
Plaats: DELFT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2627AN
Land: Nederland
E-mail: tenderbureau.nl@prezero.com
Telefoon: +31 881023600
Internetadres: http://www.prezero.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 459.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geen bijzonderheden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar
Postadres: Postbus 251
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1800 BG
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022