Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 656208-2022

25/11/2022    S228

Nederland-Groningen: Onshorediensten

2022/S 228-656208

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: N.V. Nederlandse Gasunie
Nationaal identificatienummer: 152182772
Postadres: Concourslaan 17
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9727 KC
Land: Nederland
Contactpersoon: Cor Schat
E-mail: c.schat@gasunie.nl
Telefoon: +31 631037617
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gasunie.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S.003834.01 Engineering Diensten Waterstofnetwerk Noord-Nederland (Leidingaanleg)

Referentienummer: WS3715059486
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76510000 Onshorediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Engineering van plant/ installatie, verbindingsleidingen en bovengrondse installaties cavernes

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht bedraagt naar schatting tussen 3.500.000 – 6.000.000 euro.

Deze aantallen/bedragen zijn indicatief en bieden geen zekerheid voor de toekomst. Gegadigden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Gasunie is niet gehouden om ook daadwerkelijk (nadere) opdrachten te plaatsen bij de opdrachtnemer.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
13/01/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022