Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 656532-2022

25/11/2022    S228

Polska-Warszawa: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

2022/S 228-656532

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 210-605299)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Krajowy numer identyfikacyjny: 015314758
Adres pocztowy: Pl. Starynkiewicza 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Załoga Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224455344
Faks: +48 224455315
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dezynfekcji pomieszczeń biurowych i innych pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wywoływanego wirusem SARS - CoV - 2 w obiektach MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Numer referencyjny: 01688/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa dezynfekcji pomieszczeń biurowych i innych pomieszczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wywoływanego wirusem SARS - CoV - 2 w obiektach MPWiK w m. st. Warszawie S.A. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 210-605299

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 11:05
Powinno być:
Data: 01/12/2022
Czas lokalny: 11:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: