Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 656548-2022

25/11/2022    S228

Polen-Legnica: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2022/S 228-656548

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Dolnośląskie S.A.
Postanschrift: ul. Kolejowa 2
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 59-220 Legnica
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Michalik
E-Mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Telefon: +48 768506511
Fax: +48 768553302
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kolejedolnoslaskie.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja od 11.12.2022 r. do 12.12.2026 r. połączeń kolejowych Trutnov-Královec-Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Realizacja transgranicznych połączeń kolejowych Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska,maszynista) w okresie od 11.12.2022 r. do 12.12.2026 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja transgranicznych połączeń kolejowych Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska,maszynista) w okresie od 11.12.2022 r. do 12.12.2026 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 388 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Przedmiotem umowy jest realizacja transgranicznych połączeń kolejowych Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław od 11.12.2022 r. do 12.12.2026 r. przez firmę GW Train Regio a.s., własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska, maszynista). Realizacja przedmiotowych przewozów została zlecona przez Organizatora Przewozów – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Firma GW Train Regio jest jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym, który zamówił trasę dla pociągów na odcinku granica państwa – Královec – Trutnov u czeskiego zarządcy infrastruktury Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednocześnie przewoźnik ten posiada umowę z Krajem Hradeckim na świadczenie przewozu w ramach służby publicznej na ww. odcinku.

Z wymienionych powyżej względów udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 388 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jest celowe i uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
04/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GW Train Regio a.s.
Postanschrift: 827/9 Usti nad Labem, Strekov
Ort: U Stanice
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 400-03
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Informacje na temat terminów składania odwołań zawiera art. 515 ust. 1 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022