TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Bygge og anlæg - 656609-2022

Submission deadline has been amended by:  690966-2022
25/11/2022    S228

Danmark-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 228-656609

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling 6 Moserne v/Den Selvejende Institution Tranemosegård: c/o Bo-Vest
CVR-nummer: 21 56 98 44
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabina Happel
E-mail: sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk/tranemosegaard/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Moserne
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tranemosegård Udbud af Moserne – Integreret Byggeri

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at finde en totalrådgiver og en hovedentreprenør der vil kunne bidrage til at få realiseret helhedsplanen for Moserne. Helhedsplanen er en omfattende renovering af det almene boligområde. Projektet er støttet af Landsbyggefonden. Formålet med projektet er at gøre området klar til fremtiden.

Mosernes helhedsplan indeholder bl.a.:

• Nyt tag

• Nyt varmeanlæg

• Nye tilgængelighedsboliger

• Nye tagboliger

• Etablering af boliger med haver

• Udskiftning af vinduer

• Udskiftning af vandrør og afløb

• Nye badeværelser

• Nyt fælleshus

• Grønne områder og håndtering af regnvand

• Reparation af facader

• Etablering af nye P-pladser

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 435 646 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

2605 Brøndby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog.

Årsagen til at udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog er, at Tranemosegård ønsker en drøftelse af, hvilken teknisk løsning der er den bedste til at opfylde visionen og hvordan samarbejdsmodellen konkret skal være.

Opgaven udbydes i totalrådgivning og hovedentreprise fordi Tranemosegård har vurderet, at projektets kompleksitet kræver, at opgaven ikke løses i flere selvstændige kontrakter.

Dialogoplæg

Som oplæg til dialogmøderne ønsker Tranemosegård følgende:

• Et oplæg til den tekniske løsning, der er den bedste til at opfylde projektet

• En liste over risici og usikkerheder

• Et oplæg til hvordan samarbejdsmodellen konkret skal være

• Prissætning af projektansvarsforsikringen

Baggrunden for dialogen er, at projektet er vanskeligt. En dyb energirenovering er ingeniør- og leverandørtung, og Tranemosegård er derfor i tvivl om, hvor snittet skal lægges mellem rådgiverens og entreprenørens projektering og ansvar. Det vil Tranemosegård derfor meget gerne i dialog med tilbudsgiverne om.

Dagsorden til dialogmøde

Mødet varer 1,5 time per tilbudsgiver. Teamet disponerer selv over tiden, men bør sikre, at der er tid til dialog.

Møder afvikles med følgende dagsorden:

• Præsentation af deltagerne

• Teamets præsentation af deres bud på den foreløbige mest egnede tekniske løsning, og efterfølgende fælles drøftelse.

• Teamets præsentation af risici og usikkerheder, og efterfølgende fælles drøftelse.

• Teamets tanker om samarbejdsmodellen i forhold hvor snittet skal lægges mellem rådgiverens og entreprenørens projektering og ansvar.

• Totalrådgiverens input til projektansvarsforsikringens størrelse og selvrisiko (dækningssum på 40 mio. DKK og en selvrisiko på op til 1 mio. DKK).

Dialogmøderne afholdes:

Torsdag, den 26. januar 2023 hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, Dampfærgevej 27-29, 4. sal, 2100 København Ø i tidsrummet kl. 10.00-17.30.

Vedståelsesfrist og tilbudsvederlag

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 dage regnet fra tilbudsdagen.

Der betales ikke tilbudsvederlag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Cvér / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 435 646 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 35
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af de vedlagte referencer og deres relevans i forhold til de udbudte aftaler. I den forbindelse vil Tranemosegård lægge særligt vægt på at de tilbudte referencer er så sammenlignelige med den udbudte helhedsrenovering som muligt herunder i hvor høj grad referencerne indeholder erfaring med:

• En almen boligorganisation og boligrenovering

• Beboerkoordinering

• Facaderenovering herunder nyt tag

• Energioptimering, herunder behovstyret ventilation

• Tidlig inddragelse af entreprenør (Integreret Byggeri eller lignende)

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Bygherrens navn og kontaktperson

2) Kort beskrivelse af projektet

3) Projekt-/entreprisesum inkl. moms

4) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

5) Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver ansøgeren har varetaget i projektet

6) Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

Tranemosegård vil desuden kun lægge vægt på referencer fra en virksomhed, hvorpå ansøgeren støtter sin ansøgning efter udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøgeren har afleveret færre end fem referencer. Støttes en ansøgning i medfør af udbudslovens § 144 på mere end én virksomhed, gælder dette tilsvarende i den rækkefølge, de pågældende virksomheder nævnes i ansøgningen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde og følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Hovedentreprenør:

Nettoomsætning: 300.000.000 DKK

Egenkapital: 30.000.000 DKK

Soliditetsgrad: 15%

Totalrådgiver:

Nettoomsætning: 35.000.000 DKK

Egenkapital: 6.000.000 DKK

Soliditetsgrad: 12%

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgerteamet besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at både totalrådgiver og den udførende hovedentreprenør har mindst én reference, der dokumenterer erfaring med:

a) Projekter udført af totalrådgiver og hovedentreprenøren omhandlende boligrenovering for en almen boligorganisation i hovedentreprise

Teamet skal derudover kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med følgende (disse referencer kan være både for entreprenør og rådgiver):

b) Projekt med beboerkoordinering

c) Projekt med tidlig inddragelse af entreprenør (Integreret Byggeri eller lignende)

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med flere af kategorierne a-c angivet ovenfor. Hvis ansøgeren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB 18 og ABR 18 er gældende med de fravigelser og tilføjelser, der fremgår af udbudsmaterialet.

Der stilles krav om arbejdsklausul og krav om personer under oplæring.

Entrepriseaftalen er betinget af, at ordregiver opnår skema B.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022