Tjenesteydelser - 656785-2021

22/12/2021    S248

Danmark-Aabybro: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

2021/S 248-656785

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Kyst- og Naturturisme
CVR-nummer: 36471271
Postadresse: Skeelslundvej 99
By: Aabybro
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rohde Böwadt
E-mail: mrb@kystognaturturisme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166542868.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kystognaturturisme.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/166542868.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166542868.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og udpegning af et cykelknudepunktsnetværk i Danmark

Sagsnr.: 6000
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der ønskes tilbud på gennemførelse af opgaven "Planlægning og udpegning af et cykelknudepunktsnetværk i Danmark".

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71354100 Digital kortlægning
72212326 Udvikling af kortlægningsprogrammel
72242000 Udvikling af designmodeller
79415200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Et cykelknudepunktsnetværk i Danmark skal være et netværk etableret på grundlag af den eksisterende infrastruktur, hvor knudepunkter forbindes af cykelvenlige strækninger. Netværket i Danmark skal etableres med inspiration fra lignende cykelknudepunktsnetværk i Belgien og Holland, men også fra andre lande som eksempelvis Tyskland.

Formålet med nærværende udbudte opgave er at fastsætte nationale designprincipper for et knudepunktsnetværk i Danmark. Derefter skal disse designprincipper testes og evt. justeres gennem demonstration af selve knudepunktsnetværket i tre udvalgte demonstrationsområder. Og slutteligt ønsker vi, at erfaringerne fra projektet gøres anvendelige for den fremtidige landsdækkende udrulning af knudepunktsnetværket.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 30/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers generelle egnethed til at udføre den udbudte kontrakt vurderes på baggrund af oplysninger om de udelukkelsesgrunde, der fremgår af følgende hovedafsnit i ESPD:

Del III.A (straffedomme)

Del III.B (betaling af skatter, afgifter og bidrag)

Del III.C (insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere relevant erfaring og kompetencer til udførelse af den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer

-Tilbudsgiver skal have haft ansvar for udførelse af en sammenlignelig opgave af minimum samme omfang og indhold. Opgaven skal være afsluttet inden for de sidste 5 år.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven, tidspunkt for afslutning, den omtrentlige kontraktsum og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den er sammenlignelig (dvs. vedrører samme ydelse som den udbudte) og acceptabel (dvs. har været udført kontraktmæssigt - uden mangler og forsinkelse af væsentlig karakter).

-Tilbudsgiver skal have erfaring med analyse og behandling af geografiske data.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den vedrører analyse og behandling af geografiske data.

-Tilbudsgiver skal have indgående erfaring med gennemførelse af større tværkommunale og tværfaglige processer.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den vedrører gennemførelse af større tværkommunale og tværfaglige processer.

-Tilbudsgiver skal have erfaring med brug af de fem principper for cykelinfrastruktur, Cohesion, Directness, Safety, Comfort and Attractiveness (CROW-parametre, som beskrives i Design Manual for Bicycle Traffic af Fietsberaad CROW) eller tilsvarende.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den vedrører brug af de fem principper for cykelinfrastruktur, Cohesion, Directness, Safety, Comfort and Attractiveness, eller tilsvarende.

-Tilbudsgiver skal have indsigt og erfaring med den danske lovgivning inden for planlægning og trafik.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den vedrører den danske lovgivning inden for planlægning og trafik.

-Tilbudsgiver skal have erfaring med planlægning af cykelvejvisning og cykelinfrastruktur.

Referencen skal beskrives i ESPD med en kort beskrivelse af opgaven og navn på opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencen ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den vedrører planlægning af cykelvejvisning og cykelinfrastruktur.

Det er muligt at anvende den samme reference til flere af de krævede erfaringspunkter, under forudsætning af at den samme reference omfatter flere af de krævede erfaringspunkter.

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Tilbudsgiver skal have følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, som skal bekræftes i ESPD og dokumenteres i form af CVer for de relevante medarbejdere:

-Kompetencer til analyse og behandling af geografiske data

-Indgående indsigt i brug af de fem principper for cykelinfrastruktur, Cohesion, Directness, Safety, Comfort and Attractiveness (CROW-parametre, som beskrives i Design Manual for Bicycle Traffic af Fietsberaad CROW) eller tilsvarende

-Indsigt i den danske lovgivning inden for planlægning og trafik.

-Forståelse for datadrevne processer

Det anbefales, at der ved hvert enkelt CV indledningsvist anføres, hvilket eller hvilke af de fem punkter den pågældende medarbejder har indsigt i.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/06/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021