Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 656873-2022

25/11/2022    S228

Polen-Piotrków Trybunalski: Personalcomputer

2022/S 228-656873

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 201-571187)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Nationale Identifikationsnummer: 7712890034
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 16A
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Jończyk
E-Mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Telefon: +48 447323122
Fax: +48 447323122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zpwl.bip.net.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPWŁ.272.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi w ramach Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 201-571187

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 1-6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Powiat piotrkowski

Część nr 1:

Powiat rawski

Część nr: 2

Powiat brzeziński

Część nr: 3

Powiat opoczyński

Część nr 4

Powiat wieruszowski

Część nr: 5

Powiat bełchatowski

Część nr: 6

muss es heißen:

Zakup infrastruktury informatycznej

Część nr 1

Abschnitt Nummer: II.2.3
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Miejsce świadczenia usług
Anstatt:

Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

muss es heißen:

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup infrastruktury informatycznej dla powiatu piotrkowskiego w ramach Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup infrastruktury informatycznej w ramach Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 330 023.20 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 2 237 457.14 PLN

Abschnitt Nummer: II.1.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa całkowita wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 2 237 457.14 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 2 324 457.14 PLN

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa:
Anstatt:

E-usługi powiat wieruszowski

Część nr: 7

muss es heißen:

E-usługi powiat wieruszowski

Część nr: 2

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 8
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa:
Anstatt:

E-usługi powiat brzeziński

Część nr: 8

muss es heißen:

E-usługi powiat brzeziński

Część nr: 3

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 1-6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

Dotyczy części nr 1-6

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy:

Część I – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem oraz komputerów stacjonarnych o wartości każdej dostawy co najmniej 160 000,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Część II – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem oraz komputerów stacjonarnych i laptopów o wartości każdej dostawy co najmniej 380 000,00 zł netto (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Część III – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy co najmniej 120 000,00. zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

Część IV – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy co najmniej 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

Część V – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem oraz laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych o wartości każdej dostawy co najmniej 200 000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

Część VI – sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem dostawę serwera z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy co najmniej 130 000,00. zł netto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Uwaga:

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej odrębnej umowy.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać wykonanie dostaw pokrywających się zakresem z częściami na które składa ofertę o łącznej wartości równej sumie wartości określonych dla części na które składa ofertę. Wartość dostaw określona zgodnie ze zdaniem pierwszym musi zostać zrealizowana w ramach co najmniej 2 umów a maksymalną ilość umów stanowi iloczyn liczby dwa i ilości części na które Wykonawca składa ofertę.

muss es heißen:

Dotyczy części 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-sie należycie wykonał co najmniej 6 dostaw sprzętu komputerowego obejmującego swym zakre-sem dostawę serwera z oprogramowaniem oraz dodatkowo:

a) macierzy

lub

b) laptopów

lub

c) komputerów stacjonarnych

lub

d) UPS’ów,

Dodatkowo jedna z dostaw musi obejmować co najmniej dostawę serwera i plotera.

Zamawiający wymaga aby łączna wartość wszystkich dostaw wynosiła co najmniej 1 600 000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100),

Uwaga:

• Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej odręb-nej umowy.

• Wartość dostaw określona w warunku udziału musi zostać zrealizowana w ramach co najmniej 6 umów, jednakże maksymalna ilość umów wynosi 10.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

Dotyczy części nr 7

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na utworzeniu lub rozbudowie internetowego portalu mapowego, o wartości co najmniej 30 tys. zł netto każde. Budowa lub rozbudowa musiały obejmować wykonanie co najmniej czterech z poniżej wymienionych e-usług:

1. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu

2. Usługa zamówienia zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem zbioru danych EGiB

3. Zamówienie zbioru danych GESUT wraz z usługą generowania licencji i wydaniem zbioru danych GESUT

4. Zamówienie zbioru danych BDOT500 wraz z usługą generowania licencji i wydaniem zbioru danych BDOT500

5. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB

6. Zamawianie innych materiałów z PZGK

7. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu

8. Zamawianie materiałów w trybie art. 15

9. Udostępnianie dużych plików poprzez łącze szyfrowane

10. Usługa pobierania fragmentu baz danych EGiB

11. Usługa pobierania fragmentu baz danych GESUT

12. Usługa pobierania baz danych BDOT500

13. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB przez uprawnionego użytkownika

14. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych GESUT przez uprawnionego użytkownika

15. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDOT500 przez uprawnionego użytkownika

16. Usługa przekazywania zawiadomień do gmin

17. Usługa pobierania danych GML/SWDE przez gminy

muss es heißen:

Dotyczy części 2:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-sie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na utworzeniu lub rozbudowie internetowego portalu mapowego, o wartości co najmniej 30 tys. zł netto każde. Budowa lub rozbudowa musiały obejmować wykonanie co najmniej czterech z poniżej wymienionych e-usług:

1. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu

2. Usługa zamówienia zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem zbioru danych EGiB

3. Zamówienie zbioru danych GESUT wraz z usługą generowania licencji i wydaniem zbioru danych GESUT

4. Zamówienie zbioru danych BDOT500 wraz z usługą generowania licencji i wydaniem zbioru da-nych BDOT500

5. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB

6. Zamawianie innych materiałów z PZGK

7. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wyda-niem produktu

8. Zamawianie materiałów w trybie art. 15

9. Udostępnianie dużych plików poprzez łącze szyfrowane

10. Usługa pobierania fragmentu baz danych EGiB

11. Usługa pobierania fragmentu baz danych GESUT

12. Usługa pobierania baz danych BDOT500

13. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB przez uprawnionego użytkownika

14. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych GESUT przez uprawnionego użytkownika

15. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDOT500 przez uprawnionego użytkow-nika

16. Usługa przekazywania zawiadomień do gmin

17. Usługa pobierania danych GML/SWDE przez gminy

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

Dotyczy części nr 8

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na utworzeniu lub rozbudowie internetowego portalu mapowego, o wartości co najmniej 13 tys. zł netto każde. Budowa lub rozbudowa musiały obejmować wykonanie co najmniej e-usługi udostępniania dużych plików (ponad 2 GB) poprzez łącze szyfrowane

muss es heißen:

Dotyczy części nr 3

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na utworzeniu lub rozbudowie internetowego portalu mapowego, o wartości co najmniej 13 tys. zł netto każde. Budowa lub rozbudowa musiały obejmować wykonanie co najmniej e-usługi udostępniania dużych plików (ponad 2 GB) poprzez łącze szyfrowane

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: wszystkie części
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/11/2022
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 15:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: wszystkie części
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/11/2022
Ortszeit: 16:00
muss es heißen:
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 16:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający połączył dotychczasowe części zamówienia oznaczone numerami od 1 do 6 w jedną część oznaczoną po zmianach numerem 1.

Część numer 7 otrzymała numer 2.

Część numer 8 otrzymała numer 3.