Leveringen - 65688-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof

2019/S 029-065688

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Romania
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Georgeta Manole
Telefoon: +40 732671661
E-mail: adriana.preda@cfrcalatori.ro
Fax: +40 213192428
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Carburant (motorină Euro 5 și benzină Euro 5) sub formă de carduri”

Referentienummer: A1_RO11054545_2018_10 si A1_RO11054545_2018_14 varianta 23.11.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Carburant (motorina Euro 5 si benzina Euro 5) sub forma de carduri”

SNTFC 108/2018

Operatorul economic va putea solicita clarifiari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 614 948.24 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul entitatii contractante din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie de „Carburant (motorina Euro 5 si benzina Euro 5) sub forma de carduri”.

Cantitatile acordului-cadru: minim 207 120 litri motorina Euro 5, maxim 279 500 litri motorina Euro 5, minim 35 940 litri benzina Euro 5, maxim 47 991 litri benzina Euro 5.

Cantitatile celui mai mare contract subsecvent: minim 17 500 litri motorina Euro 5, maxim 79 214 litri motorina Euro 5, minim 3 000 litri benzina Euro 5, maxim 25 600 litri benzina Euro 5.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Benaming:

„Carburant (motorină Euro 5 și benzină Euro 5) sub formă de carduri”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rompetrol Downstream
Romania
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
Roemenië
Telefoon: +40 212067500
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Fax: +40 21/2060065
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.rompetrol.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 657 246.53 RON
Laagste offerte: 1 004 575.20 RON / Hoogste offerte: 1 353 639.71 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Benaming:

„Carburant (motorină Euro 5 și benzină Euro 5) sub formă de carduri”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rompetrol Downstream
Romania
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
Roemenië
Telefoon: +40 212067500
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Fax: +40 21/2060065
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.rompetrol.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 614 948.24 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 614 948.24 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010867
Roemenië
Telefoon: +40 213199528 / 122961

Internetadres: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019