TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 656942-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Rønne: Vask og rensning

2022/S 228-656942

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/174447019.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Annullationsbekendtgørelse - Udbud af vask og leje af beklædning til plejepersonale i Bornholms Regionskommune

Sagsnr.: 21/13634
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører kontrakt på levering af vask- og lejeordning for beklædning til Bornholms Regionskommune.

Udbuddet vedrører etablering og drift af vask- og lejeordning af beklædningen til Bornholms Regionskommunes medarbejdere indenfor områderne hjemmepleje (ude), plejecentre (inde), sygepleje, samt køkkenpersonale på plejecentrene.

Udbuddet omfatter ca. 1.150 medarbejdere jf. Bilag 5 - Afhentnings- og Leveringsadresser, og har en forventet omsætning på ca. 4,5 mio. kr. årligt.

Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Der tages forbehold for ændringer i antallet af medarbejdere omfattet af udbuddet, antallet af leveringssteder og adresser, fx som følge af beslutninger om omstruktureringer, udlicitering eller kapacitetstilpasninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal i tilbudsafgivelsen tilbyde et sortiment af beklædningsdele, der giver ordregiver muligheder for at vælge mellem flere dessiner for hver beklædningsgenstand. Minimum antallet af tilbudte dessin numre fremgår på positionsnummerniveau på tilbudslisten. Priserne for hver af de tilbudte dessiner skal være identiske pr. produktgruppe. Efter kontraktindgåelse med den valgte leverandør, vil der være en prøveperiode af det tilbudte tøj.

Målet med prøveperioden er at finde frem til den bedste variant af beklædning tilbudt af vindende tilbudsgiver på hvert enkelt positionsnummer.

Leverandøren skal efter kontraktindgåelse stille tøj vederlagsfrit til rådighed for afprøvning i en prøveperiode af 4 uger.

Ordregiver har nedsat et beklædningsudvalg, bestående af 20 medarbejdere fordelt på 4 faggrupper. Beklædningsudvalget skal have præsenteret et komplet sæt af alle de tilbudte dessin numre, hvorefter den første sortering vil ske i denne gruppe.

Beklædningsudvalget udvælger maksimalt 3 dessin numre pr. positionsnummer, der skal indgå i selve testen. Det maksimale antal af dessiner beklædningsudvalget vil udvælge pr. beklædningsdel fremgår af Bilag 3A Tøj til afprøvning, celle B15 til B22. Af samme bilag fremgår det hvor mange stykker tøj der vil skulle indgå i afprøvningen, afhængig af hvor mange modeller der tages ud til test.

Der vil ikke være mulighed for at tilføje modeller, der ikke indgik i tilbuddet.

Afprøvningen af det udvalgte tøj bliver foretaget i grupper af medarbejdere, med forskellig størrelsesprofil. Hver gruppe får til opgave at teste de udvalgte varianter af hver type beklædningsdel, som vil indgå i deres eget standardsortiment. Gruppens medlemmer får udleveret hver sin prøvepakke og tester hver beklædningsdel i to arbejdsdage indenfor en uge, hvorefter tøjet sendes til vask hos leverandøren. Tøjet afleveres igen, så det vil kunne indgå i yderligere en afprøvningsuge indenfor den 4 ugers prøveperiode.

Processen for afprøvning af tøj er nærmere beskrevet i Bilag 3 Prøveperiode.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 6 år.

Aftalen er forpligtende for Ordregiver at anvende.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 215-617817
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af vask og leje af beklædning til plejepersonale i Bornholms Regionskommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022