Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657062-2022

25/11/2022    S228

Polen-Katowice: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2022/S 228-657062

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: 000289035
Postanschrift: Poniatowskiego 15
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-055
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Jeziorski
E-Mail: dzp@sum.edu.pl
Telefon: +48 322083547
Fax: +48 322083568
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sum.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.sum.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP/PN/15/1/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 pakiety w tym:

pakiet nr 1 – aparat do oceny jakości i integralności kwasów nukleinowych i białek,

pakiet nr 2 – system do oczyszczania makromolekuł biologicznych metodami chromatografii kolumnowej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 590 897.79 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat do oceny jakości i integralności kwasów nukleinowych i białek

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed (w organizacji ) ul. Medyków 18, 40 – 752 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 45
Preis - Gewichtung: 55
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Centrum badawczo wdrożeniowe Silesia LabMed” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z późn. zm.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System do oczyszczania makromolekuł biologicznych metodami chromatografii kolumnowej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed (w organizacji ) ul. Medyków 18, 40 – 752 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 48
Preis - Gewichtung: 52
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Centrum badawczo wdrożeniowe Silesia LabMed” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z późn. zm.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 189-532205
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Aparat do oceny jakości i integralności kwasów nukleinowych i białek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Puławska 303
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-785
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 156 045.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 137 215.15 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

System do oczyszczania makromolekuł biologicznych metodami chromatografii kolumnowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DONSERV Wojciech Kaca
Postanschrift: ul. Michała Spisaka 31
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 450 833.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 453 682.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022