Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 657268-2021

22/12/2021    S248

Pologne-Varsovie: Services de contrôle et d'essais techniques

2021/S 248-657268

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul.Żelazna 59a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-844
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Porębiak
Courriel: agata.porebiak@wody.gov.pl
Téléphone: +48 126284363
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty

Numéro de référence: KR.ROZ.2810.168.2021
II.1.2)Code CPV principal
71630000 Services de contrôle et d'essais techniques
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 162 601.60 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Teren Nadzoru Wodnego Kęty.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych załącznikami zdjęciowymi,

2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzględnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegółowych zawierających rzędne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyległym,

3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodzeń, nieprawidłowości itp.,

4) badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

5) analiza i ocena w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

6) interpretacja wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych,

7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin,

8) zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych lub remontów,

9) pobranie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych,

10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów,

11) przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli,

12) dla obiektów: 3, 4, 5, 6, 7 należy założyć książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) wraz z dokonaniem stosownego wpisu do książek obiektu budowlanego.

3. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań do akceptacji

(w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

b) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli okres obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac. Wykonawca jest zobowiązany

do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowego ubezpieczenia, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ .

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (dalej: doświadczenie dokonującego oceny) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-519487
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś
Numéro national d'identification: 923-15-71-925
Adresse postale: ul. Litewska 10/71
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 51-354
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 99 015.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 4587803
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach w art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1.SWZ są:

2.1. Odwolanie.

2.2.Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/12/2021