Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 657331-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Zalău: Laborreagenzien

2022/S 228-657331

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
Nationale Identifikationsnummer: 4291719
Postanschrift: Strada: Bărnuţiu Simion, nr. 67
Ort: Zalau
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Postleitzahl: 450129
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ALBERT RODICA
E-Mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefon: +40 0260616920
Fax: +40 0260661066
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalzalau.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160090
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PACHET REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL VITEK 2 COMPACT

Referenznummer der Bekanntmachung: 20.04.03
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PACHET REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL VITEK 2 COMPACT

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 038 884.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Hauptort der Ausführung:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, loc. Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr. 67. Transportul este inclus in pret iar livrarea produselor se va face numai pe baza comenzii scrise a beneficiarului si transmise furnizorului prin fax sau e mail.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PACHET REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL VITEK 2 COMPACT - CONFORM CAIETULUI DE SARCINI AL LICITATIEI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor la bugetul consolidat general .

Certificat de taxe si impozite locale. Aceste certificate vor atesta ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora.

Cazierul judiciar al operatorului economic. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitatecu legislatia din tara de rezidenta. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Documentele se trasmit in SEAP in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE Documentele urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre OFERTANTUL CLASAT PE LOCUL I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 167 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) privind lipsa datoriilor restante, sau orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective valabile la momentul prezentarii. Cazierul judiciar al operatorului economic se prezinta de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratia va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

- Albert Rodica – Manager

- ec. Cristescu Claudia Carmen – Director Financiar Contabil

- Marian Ambrozie – Consilier Juridic

- bioch. med. pr. Chende Lacrima– Sef Laborator Analize Medicale

- ec. Banut Daniela – Achizitii Publice, Contracte, Aprovizionare

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de ONRC. Datele din certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Alte cerinte economice sau financiareInformatii Generale

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentul care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se va prezenta autoritatii contractante, doar de catre ofertantantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiDeclaratie de conformitateDeclaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul isi asuma ca va asigura suportul tehnic de specialitate si va intreprinde actiuni corective in materie de siguranta in teren impuse de producatorul reactivilor prin personal calificat, fara a pune in pericol ceritudinea corectitudinii analizelor rezultate.Declaratie pe proprie raspundere ca service ul va fi asigurat gratuit pe toata perioada derularii contractului de furnizare a reactivilor.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/ISO 13485(pentru reactivi) sau echivalent, sau alte probe/dovezi care confirma asiguurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a l obtine in termenul stabilit.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE, urmand ca documentele solicitate sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completare DUAE – Documentele solicitate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/12/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/12/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

-

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: COMPARTIMENTUL JURIDIC
Postanschrift: STR. SIMION BARNUTIU NR. 67
Ort: Zalau
Postleitzahl: 450129
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@spitalzalau.ro
Telefon: +40 0260616920
Fax: +40 0260661066
Internet-Adresse: www.spitalzalau.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022