Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 657408-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Ploiești: Straßenbauarbeiten

2022/S 228-657408

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
Nationale Identifikationsnummer: 2842889
Postanschrift: Bulevardul Republicii, nr. 2-4
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IAMANDI MIHAELA IRINA
E-Mail: achizitii@cjph.ro
Telefon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjph.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene pentru obiectivul: ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”

Referenznummer der Bekanntmachung: 27506/2842889/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

Drumul județean DJ 720 (km.15+500 - km.30+000), comuna Filipeștii de Pădure și comuna Florești, județul Prahova.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Obiectivul general al contractului este de execuție a lucrărilor de modernizare și reabilitare sector din drumul județean DJ 720, cuprins între limita județului Dâmbovița și drumul național DN1.

Valoarea estimată totală a contractului de lucrări este de 61.572.336,29 lei fără TVA, conform Devizului General actualizat, (parte integrantă a Studiului de Fezabilitate) aprobat prin H.C.J. nr. 108/22.06.2021; nr. 264/16.11.2021.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructură TEN-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-396545

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 15490/1268
Bezeichnung des Auftrags:

Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene pentru obiectivul: ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: CONI
Nationale Identifikationsnummer: RO 1310859
Postanschrift: Strada Cocorastii Colt, Nr. 133A
Ort: Cocorastii Grind
NUTS-Code: RO316 Prahova
Land: Rumänien
E-Mail: coni.licitatii@gmail.com
Telefon: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: HYDROSTROY AD
Nationale Identifikationsnummer: BG103029862
Postanschrift: Strada EVLOGI GEORGIEV, Nr. 117
Ort: Sofia
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: hydrostroy.romania@gmail.com
Telefon: +35 928435011
Fax: +35 928468175
Internet-Adresse: www.hydrostroy.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 60 292 946.29 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În urma evaluării ofertelor, oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj.

Dacă în urma evaluării ofertelor, două sau mai multe oferte se clasează pe locul I, având același punctaj total, oferta declarată câștigătoare va fi cea a ofertantului care a obținut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare "Prețul ofertei". Dacă și pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” două sau mai multe oferte întrunesc același punctaj, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă propunere financiară. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor minime de calificare precum și a proiectului tehnic. În situația în care ofertanții nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorității contractante, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractantă poate solicita clarificări cu privire la documentele primite de la ofertanți, fiind incidente dispozițiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.

2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Se vor completa în DUAE informații cu privire la persoana împuternicită să reprezinte operatorul economic în scopul participării la această procedură de achiziție publică.

3. Deoarece procedura aleasă este licitație deschisă organizată integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai în SEAP la secțiunea "Întrebări", iar răspunsurile la clarificările solicitate vor fi transmise de către Autoritatea Contractantă - Consiliul Județean Prahova, numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP operatorul economic trebuie să dețină un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

4. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: În Documentația de atribuire din Anunțul de participare. Răspunsurile la DUAE din partea operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea ”Informații DUAE - Ghid de completare DUAE”.

5. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, conform art. 125 din HG nr. 395/2016.

6. Orice comunicare, solicitare de clarificare, răspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare, și altele asemenea vor fi încărcate în SEAP și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Serviciul juridic contencios
Postanschrift: Bd. Republicii nr. 2-4
Ort: Ploiesti
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
E-Mail: dir_juridic@cjph.ro
Telefon: +40 244514908
Internet-Adresse: www.cjph.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul general al contractului este de execuție a lucrărilor de modernizare și reabilitare sector din drumul județean DJ 720, cuprins între limita județului Dâmbovița și drumul național DN1.

Valoarea estimată totală a contractului de lucrări este de 61.572.336,29 lei fără TVA, conform Devizului General actualizat, (parte integrantă a Studiului de Fezabilitate) aprobat prin H.C.J. nr. 108/22.06.2021; nr. 264/16.11.2021.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 61 111 988.35 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: HYDROSTROY AD
Nationale Identifikationsnummer: BG103029862
Postanschrift: Strada EVLOGI GEORGIEV, Nr. 117
Ort: Sofia
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: hydrostroy.romania@gmail.com
Telefon: +35 928435011
Fax: +35 928468175
Internet-Adresse: www.hydrostroy.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: CONI
Nationale Identifikationsnummer: RO 1310859
Postanschrift: Strada Cocorastii Colt, Nr. 133A
Ort: Cocorastii Grind
NUTS-Code: RO316 Prahova
Land: Rumänien
E-Mail: coni.licitatii@gmail.com
Telefon: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

AA6 Ajustare conform OUG 64/2022

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: AA6 Ajustare conform OUG 64/2022. Majorarea pretului contractului este de:1.36% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 60 292 946.29 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 61 111 988.35 RON