Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 657481-2022

25/11/2022    S228

Roemenië-Dragomirești-Vale: Fotovoltaïsche zonnecellen

2022/S 228-657481

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: COMUNA DRAGOMIRESTI VALE
Nationaal identificatienummer: 4736078
Postadres: Strada: MICSUNELELOR, nr. 87
Plaats: Dragomiresti-Vale
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077095
Land: Roemenië
Contactpersoon: GHEORGHE SOCOL
E-mail: contact@primariadragomirestivale.ro
Telefoon: +40 214367165
Fax: +40 0214367165
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.primariadragomirestivale.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160016
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare panourilor fotovoltaice, instalare (montare) și punere în funcțiune centrală fotovoltaică pentru compensarea consumului propriu cu energie verde.

Referentienummer: 6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare panourilor fotovoltaice, instalare (montare) și punere în funcțiune centrală fotovoltaică pentru compensarea consumului propriu cu energie verde conform Proiectului tehnic (PT) parte integrantă a documentației de atribuire.

Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari este de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 535 006.11 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuna Dragomiresti Vale, judetul Ilfov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contractul presupune infiintarea unei Centrale fotovoltaice (totalitatea panourilor și subansamblelor care constituie centrala) respectiv funizare, transport, montare si punerea in functiune a acesteia; furnizarea, montare si punere in functiuneTransformator + celulă de medie tensiune; lucrari conexe:Drumuri și împrejmuire centrală fotovoltaică.

Valoarea estimată totală, LEI fără TVA: 3,535,006.11

Sursa de finantare: Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și fonduri bugetare

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de execuție a contractului de achiziție publică / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de garanție acordat panoului fotovoltaic / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021, proiect 327163/2021 ”ÎNFIINȚAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU COMPENSAREA CONSUMULUI PROPRIU CU ENERGIE VERDE”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și fonduri bugetare.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 59, art. 60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste documente pot fi:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Alte documente edificatoare, după caz. (valabile la momentul prezentării)

Pentru persoane juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autorități ale țării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenența/înregistrarea la organe din țara respectivă. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență. Documentele prezentate în altă limbă decât cea română vor fi însoțite de traducere autorizată. Pentru persoanele juridice străine ca modalitate de îndeplinire a cerinței este și completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca documentele edificatoare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor.

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – declarația completată se va atașa în SEAP o dată cu DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

SOCOL GHEORGHE-PRIMAR

MARINACHE ADRIAN - SECRETAR GENERAL

ILIOIU DUMITRU-VICEPRIMAR

CONSILIERI LOCALI: ALBEI PAULA MARIANA, BANEA ANDREEA AURA, BADANOIU MIHAI COSMIN, CHIRITA IULIAN IOAN, DAN FLOREA, DINU IONUT ALEXANDRU, FERARU VALENTIN, ILIOIU DUMITRU, IONITA GEORGE, MARIN JENICA, MINCU ALEXANDRA, PETRE CONSTANTIN, RADU ELENA, RADOI VASILE, STAICU MIHAIL

BADULESCU EMILIA - CONS. ACHIZIȚII

UDRESCU ALEXANDRA - CONS. ACHIZIȚII

PRISPIAN ANA MARIA – INSPECTOR

SANDU ANDRA - INSPECTOR

Certificatul constatator emis de ONRC - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Obiectul contractului de achiziție publică trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. (valabil la momentul prezentării)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatO listă a contractelor similare cu cel ce urmează a fi atribuit executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani încheiați. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, cu mențiunea că în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare

Proportia de subcontractareOfertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei și vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerință valabilă și pentru terțul susținător, dacă există).

Eventuele minimumeisen:

În ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a cerinței de calificare precizăm că inițial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți va trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă să solicite operatorului economic clasat pe primul loc în ierarhia intermediară urmare a finalizării evaluării ofertelor, documentele justificative din care să rezulte valori, perioade de execuție, beneficiari, contracte de furnizare și procese-verbale de recepție finală, recomandari/certificate constatatoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La nivelul DUAE ofertanții vor preciza următoarele informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, obiectul contractului împreună cu valoarea acestuia fără TVA, precum și perioada de derulare a contractului.Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, pot fi, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificate constatatoare.

Ofertanții vor prezenta, o dată cu depunerea DUAE, angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din contract pe care intenționează să o realizeze.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform revederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cu modificarile si completările ulterioare și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 103, alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cu modificarile si completările ulterioare. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin Fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecareia dintre fazele de verificare autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, Caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Sursa de finanțare: Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și fonduri bugetare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022