Dienstleistungen - 657664-2022

25/11/2022    S228

Polen-Wałcz: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2022/S 228-657664

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu
Nationale Identifikationsnummer: 7651495874
Postanschrift: ul.Kołobrzeska 44
Ort: Wałcz
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Szagun
E-Mail: zamowieniapubliczne@107sw.pl
Telefon: +48 261472815
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.107sw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/107sw
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/107sw
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.2610.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych w okresie 36 miesięcy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych w okresie 36 miesięcy w ilościach: 18 01 01 - 0,6 Mg; 18 01 02 - 0,9 Mg; 18 01 03 - 146,9 Mg; 18 01 06 - 0,6 Mg, 18 01 82 - 0,6 Mg; 18 01 09 - 0,3 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz - projektowanymi postanowieniami umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 09:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów: 1) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe; 2) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia; 3) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Przedmiotowe środki dowodowe: 1) INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy Pzp;

2) OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do swz; 3) OŚWIADCZENIA Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);

– załącznik nr 7 do swz; 4) Odpisu lub informacji z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub z CENTRALNEJ INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie: art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezez Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587501
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022