TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 657754-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Køge: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

2022/S 228-657754

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tømning af vejbrønde i Køge Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter maskinel tømning (Brøndrensningskøretøj - opsugning) af vejbrønde i Køge Kommune og efterfølgende bortskaffelse af det opsugede materiale. Køge Kommune har 15.660 vejbrønde (14.977 på vej og 683 på sti).

Det er Ordregivers hensigt, at alle brønde skal være tømt over en 2-årig periode, hvoraf 500 brønde skal tømmes 2 gange i den 2-årige periode.

Aftale om tømning af vejbrønde udbydes i en 4-årig kontrakt, med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Kontrakten udbydes udelukkende i een delaftale af økonomiske og administrative årsager.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 986 308.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter maskinel tømning (Brøndrensningskøretøj - opsugning) af vejbrønde i Køge Kommune og efterfølgende bortskaffelse af det opsugede materiale. Køge Kommune har 15.660 vejbrønde (14.977 på vej og 683 på sti).

Det er Ordregivers hensigt, at alle brønde skal være tømt over en 2-årig periode, hvoraf 500 brønde skal tømmes 2 gange i den 2-årige periode.

Aftale om tømning af vejbrønde udbydes i en 4-årig kontrakt, med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Kontrakten udbydes udelukkende i een delaftale af økonomiske og administrative hensyn.

Der vil i kontraktperioden kunne ske ændringer og udbygning af de omfattede veje, stier og helleanlæg og deres udstyr ved fremmede entreprenører, herunder placering af ledninger og kabler m.v. Dette skal tåles uden nogen for form kompensation.

Vejbrøndenes placering fremgår af et GIS-kort, der kan tilgås via bilag 7 – link til kortmateriale.

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger under pkt. 7.1 til 7.3 i udbudsbetingelserne afgives for hver deltager i konsortiet. Tilbud afgivet af et konsortium skal der vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring bilag 1 kan anvendes, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med Ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 7.2 og 7.3) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger under pkt. 7.1 til 7.3 i udbudsbetingelserne afgives for samtlige enheder.

Der skal endvidere vedhæftes en støtteerklæring, bilag 2 – støtterklæring kan anvendes.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 7.2 og 7.3) være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 170-482005
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af tømning af vejbrønde i Køge Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
21/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Norva24 Danmark A/S
CVR-nummer: 10206987
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: albertslund@norva24.dk
Telefon: +45 70120222
Internetadresse: https://norva24.dk/avdeling/norva24-albertslund/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 700 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 986 308.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022