Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657811-2022

25/11/2022    S228

Polen-Stettin: Röntgengeräte

2022/S 228-657811

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 000288900
Postanschrift: Al.Powstańców Wielkopolskich 72
Ort: SZCZECIN
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-111
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Eliza Koladyńska - Nowacka
E-Mail: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl
Telefon: +48 914661086
Fax: +48 914661113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego cyfrowego z systemem rejestracji dawki

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/220/74/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu „Parametry wymagane” (zał. 2 do SWZ, zwany dalej również jako „FPW”), formularz ten winien bezwzględnie być złożone wraz z formularzem oferty (zał. 1 do SWZ, zwany dalej również jako „FO”). Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 2.1 do SWZ zamieścił zakres prac jakie winny być wykonane przez Wykonawcę przed zamontowaniem sprzętu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 794 760.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu „Parametry wymagane” (zał. 2 do SWZ, zwany dalej również jako „FPW”), formularz ten winien bezwzględnie być złożone wraz z formularzem oferty (zał. 1 do SWZ, zwany dalej również jako „FO”). Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 2.1 do SWZ zamieścił zakres prac jakie winny być wykonane przez Wykonawcę przed zamontowaniem sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 35
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Etap I (dostawa sprzętu oraz wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do instalacji sprzętu) do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Etap II (dokończenie prac adaptacyjnych, integracja z serwerem PACS, konfiguracja sieciowa, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie podstawowe) do 100 dni kalendarzowych, liczone od daty odbioru dostarczonego sprzętu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Skrócenie terminu zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP, który wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamówienia w związku pojawiającym się z ryzykiem utraty środków finansowych, przyznanych z Budżetu Państwa. Ostateczny termin rozliczenia faktury za dostawę sprzętu i przesłania wymaganych dokumentów do MZ został ustalony na 16 grudnia br.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 185-523166
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego cyfrowego z systemem rejestracji dawki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Medix Sławomir Szwed Spółka Komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 141785010
Postanschrift: ul. Kokoryczki 18
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-191
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 639 763.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 794 760.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. DO FORMULARZA OFERTY NALEZY DOŁĄCZYĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

a) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osobę do tego upoważnione, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty;

b) wstępne oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli zamawiający wymaga spełniania warunków udziału) – w zakresie wskazanym przez zamawiającego – o treści zgodnej z załącznikiem do SWZ;

c) wypełniony formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;

d) przedmiotowe środki dowodowe w zakresie określonym w SWZ pkt XIX;

e) dowód wniesienia wadium - jeśli zamawiający wymaga wniesienia.

2. Oferta wspólna - konsorcjum bądź spółka cywilna: w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta winna spełniać następujące wymagania:

a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu); pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania;

b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SWZ;

c) każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w ppkt B.1.b);

d) wymagane oświadczenie należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, kto składa oświadczenie, to jest: czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum;

e) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczególnione są w SWZ.

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 Rozporządzenia RODO znajduje się w SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 PZP wyznacza termin składania ofert krótszy.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie, zgodnie z art. 257 pkt. 1 PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ, gdyż w ogłoszeniu jest za mało miejsca na zamieszczenie wszystkich ważnych informacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności zamawiającego wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pod lit. a).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022