De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 657818-2022

25/11/2022    S228

Roemenië-Roman: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 228-657818

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militara 01144
Nationaal identificatienummer: 27367077
Postadres: Strada Mărtinaş Dumitru, profesor, Nr. 2
Plaats: Roman
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 611047
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petru-Dorin RADACINA
E-mail: radacina.dorin@forter.ro
Telefoon: +40 233740270
Fax: +40 0233740228
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: MApN
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ACORD CADRU FURNIZARE COMBUSTIBIL LICHID PENTRU ÎNCĂLZIRE LOT 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziție combustibil lichid tip M pentru încălzirea spațiilor, lotul nr. 2, zona Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 750 370.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO31 Sud-Muntenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziție combustibil lichid tip M pentru încălzirea spațiilor, lotul nr. 2, zona Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteriu tehnic 2 - Termen de livrare / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteriu tehnic 1 - Putere calorică inferioară / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Achiziție combustibil lichid tip M pentru încălzirea spațiilor, lotul nr. 2, zona Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Conform prevederilor Directivei 2014-24-UE, art.32, alin.(3), lit.c) (produsele cotate se achiziționează de pe o piață de mărfuri) și prevederile art.104, alin.(5), lit.c) din Legea 98/2016 modificat cu pct.10 din OUG 45/2018, procedura care va fi aleasă în vederea derulării acestei achiziţii va fi Negociere fără publicarea prealabilă utilizând platforma de tranzacționare a operatorului comercial Bursa Română de Mărfuri.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AR2-1806
Benaming:

ACORD CADRU FURNIZARE COMBUSTIBIL LICHID PENTRU ÎNCĂLZIRE LOT 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALMATAR TRANS
Nationaal identificatienummer: RO 13573930
Postadres: Strada STR.CONDUCTELOR, Nr. 7
Plaats: Zalhanaua
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 2000
Land: Roemenië
E-mail: office@almatartrans.ro
Telefoon: +40 244483052
Fax: +40 244483052
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 750 370.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 750 370.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022