Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 657938-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Reparatur- und Wartungsdienste

2022/S 228-657938

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 Makroregion centralny
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261847412
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ozgst.wp.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa serwisowa systemów drukujących firmy XEROX na potrzeby Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Referenznummer der Bekanntmachung: 74/2022/PN/Szkol i KO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa systemów drukujących firmy XEROX na potrzeby Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 1, nr 1.1. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo – cenową oraz nr 4 tj.: Projektowane postanowienia umowy. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy Pzp ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 962 352,00 zł (brutto). ZAMAWIAJĄCY nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 782 400.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa systemów drukujących firmy XEROX na potrzeby Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 1, nr 1.1. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo – cenową oraz nr 4 tj.: Projektowane postanowienia umowy. Miejscami realizacji dostawy zamówienia jest:- Drukarnia Wydawnictw Specjalnych ul. Płk. Kazimierza Leskiego 5, 01-485 Warszawa. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę minimum 2 (dwóch) osób wykonujących pełną obsługę serwisową w zakresie realizacji zamówienia tj. obsługę serwisową systemu drukującego firmy Xerox, aktualizacją oprogramowania udostępnianego przez firmę Xerox, wykonywanie czynności naprawczych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

[Przedmiotowe dokumenty wymagane od WYKONWCY]

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone wymagania, cechy lub kryteria niezbędne do przeprowadzenia postępowania ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY złożenia wraz z ofertą pisemnego zaświadczenia od producenta maszyn potwierdzającego zdolność do obsługi serwisowej maszyn podanych w specyfikacji asortymentowo – cenowej. Jeżeli wymagane przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone lub są niekompletne, ZAMAWIAJĄCY wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 782 400.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 7 800.00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 03.01.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie:

1.1. art. 108 i art.109 ustawy Pzp,

1.2. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;

1.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 125 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone art. 112 ust. 2 ustawy Pzp mogące dotyczyć:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia do oferty należy przedłożyć:

1) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SWZ;

a) WYKONAWCA składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) , celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

/informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – wzór (szablon) stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie tymczasowo zastępuje wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO środki dowodowe, które będą składane na dalszym etapie postępowania/.

b) WYKONAWCA wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

c) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert.

[W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” - JEDZ] W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - WYKONAWCA może ograniczyć

się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia WYKONAWCY o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

[Wspólne ubieganie się o zamówienie]

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

[Udostępnienie zasobów]

e) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby.

f) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu

JEDZ powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone art. 112 ust. 2 ustawy Pzp mogące dotyczyć: Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, minimum 1 (jedną) główną dostawę odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie WYKONAWCY w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wartość dostawy winna być nie mniejsza niż: 350 000,00 zł (brutto). W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN ZAMAWIAJĄCY, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie WYKONAWCY, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

WYKONAWCA ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany umowy. Przewidywane zmiany uwzględnia wskazany załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 - siedziba ZAMAWIAJĄCEGO

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w dokumentach – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,

3) oświadczenia WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,

4) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem ZAMAWIAJĄCY żąda dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert WYKONAWCA dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem ZAMAWIAJĄCY żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert WYKONAWCA dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, dotyczących PODWYKONAWCÓW niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych PODWYKONAWCÓW podstawy wykluczenia z postępowania. Pozostałe wymagania zawiera treść SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://ozgst.wp.mil.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022