Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657944-2022

25/11/2022    S228

Polen-Pionki: Möbel

2022/S 228-657944

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 211-606322)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
Nationale Identifikationsnummer: 67014001500000
Postanschrift: ul.Sienkiewicza 29
Ort: Pionki
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-670
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Lenartowicz-Gębka
E-Mail: przetargi@spzzozpionki.pl
Telefon: +48 486121866-110
Fax: +48 486121381
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spzzozpionki.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie meblowe

Referenznummer der Bekanntmachung: SPZZOZ-ZP-50/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego: biurek, krzeseł, taboretów, ławek do poczekalni, sof, foteli, szafek szatniowych i kartotekowych, regałów metalowych, szaf systemowych, kontenerów, lad, stolików okolicznościowych, mebli ze stali nierdzewnej i na profilach aluminiowych, jego montaż i rozmieszczenie zgodnie z materiałami dołączonym do SWZ, a także utrzymanie gwarancji i serwisu wyposażenia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie meblowe kompletne, fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, a także przenieść na zamawiającego własność przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia, załącznik 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne oraz załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606322

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Dokumenty składane wraz z ofertą - zgodnie z rozdz. XV pkt.18 SWZ: Formularz ofertowy – wg zał.1A, Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – wg zał.1B, zał.1B-Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne, Pełnomocnictwo do podpisania oferty-jeżeli dotyczy, o ile dotyczy-oświadczenie wg zał. 4, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje).

muss es heißen:

Dokumenty składane wraz z ofertą - zgodnie z rozdz. XV pkt.18 SWZ: Formularz ofertowy – wg zał.1A, Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – wg zał.1B, zał.1C-Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne, Certyfikaty/ atesty/ świadectwa / inne dokumenty równoważne – odpowiednio – w zakresie:

a) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg trudnopalności, ścieralności i gramatury dla:

- 4. Zestaw sof ( potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli , Trudnopalność

( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m2)

- 5. Fotel obrotowy (potwierdzenie parametrów: Ścieralność : 300 000 cykli, Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Gramatura 685 g/m2)

- 6. Sofa 1,2 osobowa (potwierdzenie parametrów: gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2)

- 12. Sofa 2 osobowa (potwierdzenie parametrów: ścieralność: 300 000 cykli, trudnopalność BS EN 1021:1; BS EN 1021:2, - gramatura: min. 680 g/m2)

b) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- 18. Meble medyczne o konstrukcji profil aluminiowy wykonane na wymiar – zakres: potwierdzenie klasy higieny E1 dla płyt meblowych laminowanych

c) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg: przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne – dla:

- 19. Zabudowa medyczna – zakres: dokument (atest PZH lub równoważny atest higieniczny/ certyfikat ) potwierdzający, że oferowany system meblowy przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne.

d) potwierdzającym określony w załączniku 1C do SWZ wymóg klasy higieny E1 dla:

- 21. Lada punktu pielęgniarskiego – zakres: potwierdzenie klasy higieny E1 dla płyty laminowanej lub mdf , w tym dot. emisji formaldehydu.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty -jeżeli dotyczy, o ile dotyczy - oświadczenie wg zał. 4, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 28/02/2023
muss es heißen:
Tag: 10/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Aktualna/ bez zmian w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu pozostaje dalsza treść tekstu z sekcji VI.3), tj.:

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego - dotyczące wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - zgodnie z rozdz. X SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 PZP

- w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 PZP

- w art.7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835)

- w art. 5k ust.1 rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; od dnia 17-08-2021r. - ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne

d. włączona obsługa JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plików możliwe do zastosowania przez Wykonawców – zgodnie z Zał.2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”: pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls ; do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg) , .pdf - ze szczególnym wskazaniem / rekomendacją zamawiającego na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający wskazuje na wykorzystanie następujących rozszerzeń: .zip (pełna nazwa standardu: ZIP file format)

Wymagania dotyczące wadium

1. zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Formy wadium: zgodnie z rozdz. XVII ust.4 SWZ

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. 77 1600 1462 1897 2927 1000 0004 BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.