Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 658033-2022

Submission deadline has been amended by:  706332-2022
25/11/2022    S228

Polska-Warszawa: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

2022/S 228-658033

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon: 015825134
Adres pocztowy: ul. Sokołowska 29/37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Nicia
E-mail: dnicia@unipress.waw.pl
Tel.: +48 226323628
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.unipress.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.unipress.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut naukowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 6 części.

Numer referencyjny: ZP-221/10/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

nr 1: blistrownica do pakowania wyrobów medycznych

nr 2: drukarka

nr 3: komora do liofilizatora

nr 4: pakowarka wyrobów medycznych

nr 5: zamrażarka laboratoryjna

nr 6: monitor ekranowy

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa blistrownicy do pakowania wyrobów medycznych 1szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest jedna blistrownica do pakowania wyrobów medycznych

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarki 1szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest jedna drukarka wielofunkcyjna

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory do liofilizatora 1szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 3: Przedmiotem zamówienia jest jedna komora do liofilizatora

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pakowarki wyrobów medycznych 1szt

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 4: Przedmiotem zamówienia jest jedna pakowarka do wyrobów medycznych

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zamrażarki laboratoryjnej 1szt.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711120 Zamrażarki
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 5: Przedmiotem zamówienia jest jedna zamrażarka laboratoryjna

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitora ekranowego 1szt.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, aleja Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia uzupełniającego infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN z podziałem na 6 części.

część nr 6: Przedmiotem zamówienia jest jeden monitor interaktywny

Wyposażenie w głównej mierze umożliwi Laboratorium Nanostruktur IWC PAN pakowanie wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzenia UE MDR 2017/745 oraz wymogami norm PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 oraz art. 109 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp. art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ) którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzić przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1 Dla części 2-6 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu umowy wynagrodzenie w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2 Dla części 1 płatność na konto Wykonawcy nastąpi w jeden z następujących sposobów:

I. w jednej transzy:

a. 100% wartości umowy brutto

lub

II. w dwóch transzach:

a. 50 % wartości umowy jako zaliczka.

b. 50% wartości umowy brutto po instalacji, uruchomieniu przedmiotu umowy i szkoleniu u Zamawiającego,

Szczegółowe informacje dot. płatności znajdują się w rozdziale 15 SWZ

Umowa zostanie zawarta zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zmawiający na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skraca termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ADRES: UL. SOKOŁOWSKA 29/37, 01-142 WARSZAWA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, lecz nie jest publiczne, co oznacza, że odbywa się bez udziału wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta którą składa Wykonawca powinna zawierać:

1.1. Wypełniony formularz oferty - Wzór-zał. nr 1 do SWZ

1.2. Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w ust. 12.6 SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika;

1.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

1.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 – formularz JEDZ – wzór - Zał. nr 2 do SWZ.

1.5. Wypełniony załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - formularz wymagań warunków technicznych

1.6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 7.7 SWZ

1.7. Oświadczenie, z którego wynika, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)- (wzór Zał. nr 8 do SWZ)

2. Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą znajdują się w rozdziale 12 SWZ

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

3.3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wzór - Zał. nr 5 do SWZ. Zamawiający nie będzie wymagał tego oświadczenia w przypadku gdy oferta Wykonawcy będzie jedyna w postępowaniu.

3.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

(wzór – zał. nr 3 do SWZ)

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 3.1. i 3.2 SWZ składa informację wskazane w ust 7.3 SWZ.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

7. Szczegółowe informacje na temat wymaganych oświadczeń, dokumentów, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych znajdują się w rozdziale 7 SWZ

8. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art.257 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia w konkursie przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

3.1 niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022