Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 658212-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Iași: Grafiksoftwarepaket

2022/S 228-658212

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Nationale Identifikationsnummer: 4701606
Postanschrift: Strada: Mangeron Dimitrie, prof. dr. doc., nr. 67
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700050
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Grecu
E-Mail: agrecu@tuiasi.ro
Telefon: +40 232702288
Fax: +40 232216853
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tuiasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160001
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: institutie de invatamant
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soft pentru analiza proprietăților termice ale unui element al anvelopei termice sau a unei construcții – proiect EFECON, contract subsidiar CS20

Referenznummer der Bekanntmachung: 40927 / 31.10.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48322000 Grafiksoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Soft pentru analiza proprietăților termice ale unui element al anvelopei termice sau a unei construcții. Licenta de 1 an ce include update-uri, upgrade-uri si suport de specialitate.

Softul este un instrument folosit pentru a analiza proprietățile termice ale unui proiect/element constructiv sau construcție și pentru a interpreta aceste rezultate, el calculează și oferă o imagine de ansamblu asupra temperaturilor și fluxului de căldură; arată temperaturile în locuri specifice, împreună cu alte proprietăți termice globale.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18

termenul de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificare / informatii suplimentare: in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 924.37 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, adresă: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 1, Iași, județul Iași, România

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 buc Soft pentru analiza proprietăților termice ale unui element al anvelopei termice sau a unei construcții

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Titlul proiectului: PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONSTRUCȚII «EFECON» ID P_40_295 Componentă 1 Apel : POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partenership) Cod MySMIS: 105524 Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

-alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Conf. art. 193 alin. (2) din Legea 98/2016 “În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.”

Atentie! Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, după caz.

Cerinta nr. 2

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au obligatia completării initiale a DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro: Ordinul privind aprobarea structurii, continutului si modului de utlizare a documentatiei standard a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de participare, din data de 11.02.2019)). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa faca dovada neîncadrării în situatiile de excludere, prin prezentarea unei Declaratii pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, declaratie ce va fi completata in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea Formulare.

Nota: Pentru completarea corecta a acestei declaratii mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi: Rector: Prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval, Prorectori: Prof.dr.ing. Dumitru Maricel Istrate, Prof.dr.ing. Maria Carmen Loghin, Prof.dr.ing. Eugen Neculai Seghedin, Director gen.ad-tiv. Dr.Ing. Sorin Avram Iacoban, Ing. Radu Burac, Director economic Ec. Mariana Crivoi, Ec. Manuela Fotea, Ec. Camelia Huțușoru, Jurist Mirela Troia, Comisia de intocmire si verificare a documentatiei / Comisia de evaluare a ofertelor: s.l.dr.ing. Sebastian George Maxineasa, Prof.dr.ing. Dorina Nicolina Isopescu, s.l.dr.ing. Ioana Sorina Ențuc, ing. Adrian Grecu.

Nota:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat pe www.e-licitatie.ro (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Cerinta nr. 1

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificat ONRC, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Cerinta se aplică inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinători care completează informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare, observatori anap daca este cazul

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termen contestaţie: 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de legea 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022