Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 658319-2022

25/11/2022    S228

die Slowakei-Trenčín: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 228-658319

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Trenčín
Nationale Identifikationsnummer: 00312037
Postanschrift: Mierové námestie 2
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91164
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Zuzana Lenická
E-Mail: obstaravanie@cepartners.sk
Telefon: +421 917381833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://trencin.sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SMART plán mesta Trenčín

Referenznummer der Bekanntmachung: SMART_Trenčín
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dlhodobá vízia smart city znamená nasadenie chytrých technológii do väčšiny prvkom mesta za účelom skvalitnenia života jeho obyvateľov, získania podrobných dát o fungovaní procesov a služieb, možnosti efektívneho rozhodovania na základe údajov a v neposlednom rade dosiahnutia cieľov uhlíkovo neutrálnej spoločnosti.

Súčasťou projektu SMART plán mesta Trenčín je implementácia smart prvkov pre oblasť dynamickej dopravy, pre oblasť bezpečnosti kamerové systémy, pre oblasť energetiky, publikovanie dát cez informačné tabule a vybudovanie manažérskeho informačného systému a hybridnej infraštruktúry mesta.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky, minimálna

technická špecifikácia tovarov/zariadení ( samostatné prílohy súťažných podkladov pre každú časť

predmetu zákazky), Štúdia realizovateľnosti ( samostatná príloha súťažných podkladov) a Analýza a dizajn

( samostatná príloha súťažných podkladov).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dynamická doprava

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Trenčín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modul Dynamická doprava je v zadaní definovaný ako dva samostatné moduly. Tieto sú:

Dynamická doprava inteligentná križovatka

Dynamická doprava meranie intenzity dopravy

Cieľom zavedenia smart technológií pre dynamickú dopravu je:

1. Zvýšenie prejazdnosti strategickej križovatky Električná - Rozmarínová a Kniežaťa Pribinu Hasičská na hlavnom ťahu mestom prostredníctvom inteligentného riadenia križovatky podľa aktuálnej intenzity dopravy. Umožniť prechod vozidiel MHD a záchranných zložiek v špičke cez križovatku rýchlejšie vďaka preferencii vozidiel.

2. Nepretržitý zber a prenos údajov o dynamickej doprave, pohybe dopravných prostriedkov na strategických lokalitách. Tieto štatistické údaje budú následne využité pre prípravu stratégie rozvoja dopravy, predovšetkým ako podklad pre plán udržateľnej mobility v meste

Predmetom zákazky je dodanie a montáž HW, SW, s tým spojená montáž/inštalácia riešenia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lehota dodania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII_2020_7_11_DOP-1

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezpečnosť kamerové systémy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Trenčín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modul kamerových systémov zastrešuje inštaláciu, prevádzku a prenos videozáznamu z vybraných lokalít priamo pod správu mesta. V rámci SMART stratégie mesta Trenčín kamerové systémy neslúžia len na prenos živého záznamu, ale predovšetkým ako zdroj dát dostupný pre budúce analýzy a rozhodovacie procesy. Systém ponúka možnosť rýchleho pohľadu všetkých kamier súčasne, respektíve detailný pohľad na jednotlivé kamery vo vysokom rozlíšení.

V rámci modulu sa odporúča možnosť živého prenosu na centrálne miesto, umiestnené samostatne v mestskej polícii Trenčín. Výsledkom realizácie bude možnosť monitoringu vybraných záujmových oblastí za účelom zvýšenia bezpečnosti v meste. Preventívne opatrenia posilní možnosť okamžitej reakcie systému na vyhodnocovanie incidentov, represívne opatrenia zaručuje možnosť spätnej identifikácie účastníkov incidentu, resp. jeho presná rekonštrukcia. Cieľom riešenia je taktiež možnosť uloženia videozáznamu za vybrané historické obdobie priamo do samostatnej infraštruktúry, čím sa sprístupní videozáznam povereným pracovníkom mesta berúc do úvahy bezpečnostné a prístupové obmedzenia. Kamerový systém pozostáva zo súboru kamier rôzneho typu, vybraného podľa prostredia inštalácie, z analytického servera s dostatočným diskovým vybavením a z vybavenia pre pracovisko pre analýzu záberov bezpečnostných kamier. Miestom umiestnenia servera a pracoviska pre prácu s videom je lokácia v objekte mestskej polície Trenčín, ktorá bude presne určená zadávateľom. Dodávateľ musí byť schopný zaručiť podporu týchto typov kamier, čím sa zabezpečí možnosť rozširovania inštalácie aj na menej dostupné miesta. Kamery musia ponúkať možnosť živého prenosu prostredníctvom internetového pripojenia, jedná sa o tzv. IP kamery.

Predmetom zákazky je dodanie a montáž HW, SW, s tým spojená montáž/inštalácia riešenia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lehota dodania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII_2020_7_11_DOP-1

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačné tabule

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Trenčín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modul Informačné tabule poskytuje vizualizačnú platformu na zdieľanie informácií medzi mestom a verejnosťou. Cieľom nasadenia modulu je vytvorenie komunikačného kanálu určeného pre dôležité oznamy, resp. za účelom uľahčenia orientácie občanov. V rámci modulu je odporúčaná aj možnosť interakcie občanov s tabuľou, napríklad za účelom zberu ich spätnej väzby k službám mesta, alebo navigáciou na mape. Prepojením modulu s manažérskym systémom a integráciou do hybridného SMART riešenia mesto získa možnosť okamžitej aktívnej kontroly v reálnom čase nad týmto komunikačným kanálom.

Cieľom je vybudovať systém na publikovanie vybraných informácií pre občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom informačných panelov vo vysokom rozlíšení, ktoré sprístupnia občanom informácie z monitoringu lokálnych environmentálnych ukazovateľov, údaje o doprave, oznamy mesta, úradné informácie a podobne. Tieto panely budú umiestnené mimo vnútornej časti budovy mestského úradu, aby boli kedykoľvek prístupné verejnosti.

LED tabule sú určené do exteriéru a odolné proti rôznym poveternostným podmienkam.

Základným prvkom riešenia sú exteriérové LED tabule (tzv. kiosk), umiestnené na verejných priestranstvách. LED tabuľa sprostredkuje používateľom aktuálne informácie z jednotlivých oblastí vo forme textových informácií, fotografií, videí a webových stránok. Tieto údaje budú jednoducho dostupné, rozdelené v jednotlivých kategóriách podľa obsahovej náplne. LED tabuľa môže byť využitá aj ako úradná tabuľa, poskytujúca online informácie o dianí v meste.

V rámci projektu navrhujeme inštalovať 2 tabule o veľkosti od 43" do 65", ktoré budú slúžiť na prezentáciu aktuálnych informácií o stave dopravy, bezpečnosti a iných informácií z jednotlivých oblastí projektu a sprostredkované verejnosti.

Z dôvodu umiestnenia tabúľ v exteriéry musia tieto zariadenia vykazovať odolnosť voči poveternostným podmienkam počas celého roka, bez ohľadu na množstvo zrážok a teplotné výkyvy. Výnimkou sú samozrejme nepredvídateľné živelné katastrofy. Odporúčaný hraničný prevádzkový rozsah teplôt je od -20°C do +50°C. Vysoká svietivosť zabezpečí dostatočnú viditeľnosť pri rôznych uhloch dopadu slnka. Odporúča sa taktiež temperovanie voči oslňujúcemu svetlu pri predpokladaných vysokých teplotách v budúcnosti.

Predmetom zákazky je dodanie a montáž HW, SW, s tým spojená montáž/inštalácia riešenia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lehota dodania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII_2020_7_11_DOP-1

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manažérsky informačný systém a hybridná infraštruktúra mesta

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Trenčín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieľom je vybudovať hybridnú infraštruktúru a MIS mesta podľa špecifikácie top level dizajnu ako hybridnej infraštruktúry, tak aj manažérskeho informačného systému. Hybridná infraštruktúra poskytne variabilne možnosti nasadenia výpočtových zdrojov pri súčasnom zachovaní vysokej miery integrity, bezpečnosti a spravovateľnosti.

Manažérsky Informačný systém (MIS) tvorí rámec a základné prostredie pre všetky smart riešenia, ktoré sa v meste nasadzujú. Poskytuje služby umožňujúce pripojenie a nahrávanie dát, agregáciu a zobrazenie dát, vizualizáciu a tvorbu reportov pre manažérske rozhodovanie. MIS predstavuje jadro smart riešení mesta a garantuje dlhodobú rozšíriteľnosť a možnosť implementácie najnovších technológii.

Špecifikácia - hybridná infraštruktúra

Hybridná infraštruktúra je definovaná súborom serverových a virtuálnych zdrojov, ktoré zdieľajú spoločný, centralizovaný manažment. Hybridná infraštruktúra (HI) je definovaná dizajnom HI a obsahuje nasledujúce oblasti:

Dizajn a implementácia hybridnej identity

Dizajn a implementácia hybridnej bezpečnosti - firewall, izolácia zdrojov, monitoring, politiky

Dizajn a implementácia hybridnej siete vrátane zabezpečeného prepojenia v prípade potreby

Dizajn a implementácia riešení pre vysokú dostupnosť a zálohovanie v prostredí HI

Dodávka HW a SW časti hybridnej infraštruktúry

Dizajn a implementácia rozhraní pre IoT a upload dát

Dizajn a implementácia monitoringu HI

Dizajn a implementácia nástrojov pre automatizáciu HI

Dizajn a implementácia nástrojov pre governance hybridného prostredia

Dokumentácia pre pripájanie IoT scenárov

Testovanie a dokumentácia nasadenia

Hybridná infraštruktúra je navrhnutá ako viacvrstvová, s kombinovaným manažovaným prostredím, skladajúcim sa z on premise serverovej časti umiestnenej v priestoroch serverovne mesta Trenčín a cloudovej časti umiestnenej v ľubovoľnom cloud prostredí. Hybridná infraštruktúra zahŕňa centralizovanú správu a infraštruktúrne služby pre riešenie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lehota dodania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII_2020_7_11_DOP-1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 127-360931
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Bezpečnosť kamerové systémy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín vyhlásilo verejné obstarávania na predmet zákazky SMART plán mesta Trenčín. Predmet zákazky je rozdelený na časti a to:

1.časť: Dynamická doprava

2.časť: Bezpečnosť- kamerové systémy ( ďalej aj Bezpečnosť)

3.časť: Energetika ( zrušená v lehote na predkladanie ponúk)

4.časť: Informačné tabule

5.časť: Manažérsky informačný systém a hybridná infraštruktúra mesta ( ďalej aj MIS)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) ruší verejné obstarávanie na časť 2 predmetu zákazky a to z dôvodu, že ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa ani jeden uchádzač nebol úspešný v tzv. teste funkčnosti.

Verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie na predmet zákazky SMART plán mesta Trenčín časť 2: Bezpečnosť kamerové systémy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022