TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 658350-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Kokkedal: Forsikringstjenester

2022/S 228-658350

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Ernst
E-mail: sume@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 123370
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Med vedtagelsen af byudviklingsplanen vil Fredensborg Kommune gøre Nivå Bymidte til et levende sted, der byder sig til med kvalitet til livet for alle byens generationer.

Infrastruktur og byrum skal udvikles og anlægges i tråd med den Strategiske Byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte – en tættere struktur med langt flere funktioner end den nuværende bymidte. Byudviklingsplanen omfatter både privat byudvikling med nye boliger og massiv investering i offentlige funktioner, konkret ved etablering af Generationernes Huse (skole, bibliotek, kulturhus, plejeboliger og svømmehal). Det hele skal bindes sammen ved anlæg af ny infrastruktur, nye byrum og grønne områder, som tilsammen skal indfri visionen om en tryg og levende bymidte.

Generationernes Hus er således ikke ét hus men flere funktioner, som samlet set binder bymidten sammen. Livet vil foregå i og imellem husene, og af samme grund er eksempelvis dele af skolens funktioner placeret i biblioteksbygningen. Herved opnås et flow af liv mellem bygningerne. Et bærende princip er, at der skal skabes mest muligt sambrug af funktioner. Både af hensyn til optimeret udnyttelse og drift af arealerne, men også for at skabe mest mulig færdsel og liv ind og ud i alle dele af Generationernes Hus store dele af døgnet.

Projektansvarsforsikringen skal derfor dække totalrådgiveren for projektet for i Infrastruktur og byrum samt totalrådgiveren for Generationernes Hus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Med vedtagelsen af byudviklingsplanen vil Fredensborg Kommune gøre Nivå Bymidte til et levende sted, der byder sig til med kvalitet til livet for alle byens generationer.

Infrastruktur og byrum skal udvikles og anlægges i tråd med den Strategiske Byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte – en tættere struktur med langt flere funktioner end den nuværende bymidte. Byudviklingsplanen omfatter både privat byudvikling med nye boliger og massiv investering i offentlige funktioner, konkret ved etablering af Generationernes Huse (skole, bibliotek, kulturhus, plejeboliger og svømmehal). Det hele skal bindes sammen ved anlæg af ny infrastruktur, nye byrum og grønne områder, som tilsammen skal indfri visionen om en tryg og levende bymidte.

Generationernes Hus er således ikke ét hus men flere funktioner, som samlet set binder bymidten sammen. Livet vil foregå i og imellem husene, og af samme grund er eksempelvis dele af skolens funktioner placeret i biblioteksbygningen. Herved opnås et flow af liv mellem bygningerne. Et bærende princip er, at der skal skabes mest muligt sambrug af funktioner. Både af hensyn til optimeret udnyttelse og drift af arealerne, men også for at skabe mest mulig færdsel og liv ind og ud i alle dele af Generationernes Hus store dele af døgnet.

Projektansvarsforsikringen skal derfor dække totalrådgiveren for projektet for i Infrastruktur og byrum samt totalrådgiveren for Generationernes Hus.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vilkår og betingelser for forsikringsdækning / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 200-569233
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres på baggrund af manglende konkurrence

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022