Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 658431-2022

25/11/2022    S228

Bulgarien-Sofia: Zähler

2022/S 228-658431

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stela Yanakieva Dishkova
E-Mail: syanakieva@tu-sofia.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на ..... продължение в Раздел VI.3) Допълнителна информация

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38550000 Zähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката цели доставка и инсталиране на специализирано технологично оборудване по следните 3 обособени позиции:

обособена позиция № 1: Динамометър

обособена позиция № 2: Фотографски скали за претриване и оцветяване

обособена позиция № 3: Плоскоплетачна машин  

Доставеното оборудване по всяка обособена позиция следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.  Доставеното оборудване задължително следва да бъде придружено от всички изискуеми документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставеното оборудване, и условия за гаранционна поддръжка.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 66 600.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Плоскоплетачна машина

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42714000 Wirk- und Strickmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обособена позиция включва доставка и инсталиране на 1 бр. Плоскоплетачна машина. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

Минимални технически характеристики:

- Изплитащи системи за плетене и трансфер - Най-малко 3 бр.

- Изплитащите системи за избор да са без подвижни елементи -

- Контролни устройства за нишка -Най-малко 14 бр.

- Нишководачи - Най-малко 12 бр.

- Устройство за захващане и рязане на нишката - Най-малко 12 бр;

и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Гаранционният срок на оборудването е минимум 12 месеца, считано от датата отбелязана в протокола за извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Допълнителни технически характеристика (P1) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за доставка и инсталиране на оборудването е до максимум 180 календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-246825
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 68245
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 3: Плоскоплетачна машина

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: БМ и Ко ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 202363194
Postanschrift: бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №.47 бл.БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША ет.1 ап.STOLL SHOWROOM
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1047
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 66 666.67 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 66 600.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от Раздел II.1.1) Наименование: .... Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022