Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 658431-2022

25/11/2022    S228

България-София: Измервателни уреди

2022/S 228-658431

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Стела Янакиева Дишкова
Електронна поща: syanakieva@tu-sofia.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на ..... продължение в Раздел VI.3) Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
38550000 Измервателни уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката цели доставка и инсталиране на специализирано технологично оборудване по следните 3 обособени позиции:

обособена позиция № 1: Динамометър

обособена позиция № 2: Фотографски скали за претриване и оцветяване

обособена позиция № 3: Плоскоплетачна машин  

Доставеното оборудване по всяка обособена позиция следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.  Доставеното оборудване задължително следва да бъде придружено от всички изискуеми документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставеното оборудване, и условия за гаранционна поддръжка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 66 600.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плоскоплетачна машина

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42714000 Машини за трикотаж
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обособена позиция включва доставка и инсталиране на 1 бр. Плоскоплетачна машина. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

Минимални технически характеристики:

- Изплитащи системи за плетене и трансфер - Най-малко 3 бр.

- Изплитащите системи за избор да са без подвижни елементи -

- Контролни устройства за нишка -Най-малко 14 бр.

- Нишководачи - Най-малко 12 бр.

- Устройство за захващане и рязане на нишката - Най-малко 12 бр;

и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Гаранционният срок на оборудването е минимум 12 месеца, считано от датата отбелязана в протокола за извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Допълнителни технически характеристика (P1) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за доставка и инсталиране на оборудването е до максимум 180 календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 090-246825
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 68245
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Обособена позиция 3: Плоскоплетачна машина

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БМ и Ко ЕООД
Национален регистрационен номер: 202363194
Пощенски адрес: бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №.47 бл.БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША ет.1 ап.STOLL SHOWROOM
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1047
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 66 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 66 600.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел II.1.1) Наименование: .... Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020".

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/11/2022