Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 658580-2022

25/11/2022    S228

Polen-Toruń: Kreditgewährung

2022/S 228-658580

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Powiatu Toruńskiego
Nationale Identifikationsnummer: REGON 871118684
Postanschrift: ul. Towarowa 4-6
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Natalia Żochowska
E-Mail: przetargi@powiattorunski.pl
Telefon: +48 566628888
Fax: +48 566628889
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bip.powiattorunski.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Toruńskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.1.10.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Toruńskiemu kredytu w kwocie do 9.600.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). Kredyt Powiat Toruński zamierza przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2022 roku. 3. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego zależnie od potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych Wykonawcy wniosków o uruchomienie transzy, nie później niż do 31.12.2022 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 792 889.41 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Toruń i Powiat Toruński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PT . 2. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy do dnia 10.12.2029 r. 3. Ustala się następujący harmonogram rat spłat kredytu: Spłata kredytu w wysokości 9.600.000,00 zł nastąpi odpowiednio: 1 000 000,00 zł do dnia 10.12.2024r. 1 000 000,00 zł do dnia 10.12.2025r. 2 000 000,00 zł - do dnia 10.12.2026r. 2 000 000,00 zł - do dnia 10.12.2027r. 2 100 000,00 zł - do dnia 10.12.2028r. 1 500 000,00 zł - do dnia 10.12.2029r. 4. Odsetki spłacane będą kwartalnie płatne w ostatnim dniu każdego kwartału danego roku. 5. Do celu ustalenia odsetek należy przyjąć, że rok ma 365 dni, rok przestępny 366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 6. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisane przez Starostę Toruńskiego reprezentującego Zamawiającego. Dodatkowo deklaracja wekslowa zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika 8. Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem 7 dniowego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia. 9. Walutą kredytu będzie złoty polski. 10. Nie przewiduje się zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 11. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stawką bazową jest WIBOR1M, która obliczana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres, za który nalicza się odsetki. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR1M, przyjmuje się stawkę z dnia, w którym nastąpiło ostatnie notowanie. 12. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie wymaga aneksowania umowy kredytowej. O zmianie stopy procentowej, spowodowanej zmianą stawki bazowej WIBOR 1M Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę na piśmie. 13. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku podpisania umowy kredytowej, gdy stawka bazowa WIBOR będzie ujemna w trakcie okresu kredytowania przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%. 14. O wysokości odsetek do zapłaty Bank będzie informował każdorazowo Kredytobiorcę, na co najmniej 10 dni przed terminem płatności. 15. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania marża kredytu będzie stała. 16. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu opisany w SWZ. 17. Zamawiający zastrzega, że Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 18. Sposób obliczenia kosztu kredytu opisany w SWZ. 19. Zamawiający informuje że w strukturze PT działają jedynie jednostki budżetowe. Powiat Toruński posiada udziały w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży. 20. Dokumenty finansowe stanowią załącznik do SWZ. 21.Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy. 1) Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia i obejmują następujące rodzaje czynności: uruchomienie kredytu w systemie bankowym, obliczanie należnych odsetek bankowych, informowanie o bieżącym stanie kredytu. Szczegółowe informacje dotyczące wymogu zatrudnienia na umowę o pracę znajdują się w SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 182-515421
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.272.1.10.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Toruńskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 525-00-12-372
Postanschrift: Ul. Grudziądzka 1,3
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: torun@bgk.pl
Telefon: +48 224752300
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 695 506.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 651 035.98 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 1) art. 108 ust. 1 ustawy pzp; 2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy pzp - z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej Izbą). Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUnii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych -Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022