Услуги - 658586-2021

24/12/2021    S250

Бeлгия-Брюксел: Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции („GREEN ASSIST“)

2021/S 250-658586

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), CINEA.A.A1 - Programme Support, Coordination and Communication
Пощенски адрес: Chaussée de Wavre 910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: cinea-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cinea.ec.europa.eu/index_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9321
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции („GREEN ASSIST“)

Референтен номер: CINEA/2021/OP/0010-PIN
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на GREEN ASSIST може да обхваща следните видове услуги, организирани в две обособени позиции:

1) проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за работа на група от експерти по GREEN ASSIST. Това включва осъществяването, експлоатацията и управлението на група от експерти, управлението и обработката на заявки за консултантска подкрепа, произтичащи от частни или публични бенефициери, събрани и прехвърлени на изпълнителя от възлагащия орган и управлението, осъществяването и координирането на предоставянето на свързаните помощни услуги;

2) предоставяне на специфични помощни услуги за GREEN ASSIST, като подкрепа за укрепване на капацитета и готовността за инвестиции на организации, екологична и/или социална устойчивост, структуриране и оценки на въздействието, обществени поръчки, съвместимост с правилата за държавната помощ, развитието на пазара и други аналитични проучвания, комуникация и повишаване на осведомеността.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Единичен рамков договор за проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за управление на група от експерти по GREEN ASSIST

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
79994000 Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79411100 Консултантски услуги по развитие на стопанската дейност
90713000 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се изпълняват в следните местоположения:

— помещенията на изпълнителя,

— друго/и местоположение/я, посочено/и по време на заявяването на услуги, като Брюксел за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1 ще бъде изпълнена чрез единичен рамков договор и чрез последователни заявки за услуги и конкретни поръчки. Ще се изпълни в два етапа, етап на проектиране и етап на изпълнение, които за определени задачи могат да протичат паралелно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 48
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Многогодишна работна програма LIFE 2021—2024 г.

II.2.14)Допълнителна информация

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап може да бъде достъпен само обобщен документ. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги от доставчици на услуги, свързани с изграждането на капацитет, развитие на пазара, консултантска подкрепа за инвестициите

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
79994000 Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79411100 Консултантски услуги по развитие на стопанската дейност
90713000 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се изпълняват в следните местоположения:

— помещенията на изпълнителя,

— друго/и местоположение/я, посочено/и по време на заявяването на услуги, като Брюксел за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2 ще бъде изпълнена чрез многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс. При подписването на рамковия договор, конкретните услуги, които трябва да се предоставят, все още не са известни. Поради това офертата ще предостави илюстративни примери за естеството на услугите, очаквани по обособена позиция 2. CINEA ще предостави подробно описание на целите, обхвата на заявките и дейностите, които ще се извършат, когато се изготвят конкретни заявки за услуги, въз основа на които заинтересованите изпълнители ще бъдат поканени да подадат оферта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Многогодишна работна програма LIFE 2021—2024 г.

II.2.14)Допълнителна информация

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап може да бъде достъпен само обобщен документ. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
01/02/2022

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 6
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:
15/03/2022

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2021