Diensten - 658618-2021

24/12/2021    S250

Italië-Ispra: Onderhoud van dienstvoertuigen met een totaalgewicht tot 3 500 kg in eigendom van de Europese Commissie – Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek — JRC — standplaats Ispra

2021/S 250-658618

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9885
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud van dienstvoertuigen met een totaalgewicht tot 3 500 kg in eigendom van de Europese Commissie – Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek — JRC — standplaats Ispra

Referentienummer: JRC/IPR/2022/OP/0014-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de procedure is de gunning van de beoogde opdrachten voor het verrichten van de reparatie- en onderhoudsdienst voor periodieke technische inspecties op mechanisch, elektrisch en carrosserie-gebied en andere wettelijk voorgeschreven controles, die in het algemeen worden verricht door het “Ministerie van Infrastructuur en Vervoer” naar gelang de verschillende types voertuigen die eigendom zijn van de vestiging van het JRC te Ispra. Bovendien moet er worden gezorgd voor het reinigen/wassen van auto's, zowel binnen als buiten, en voor sanitaire voorzieningen/diensten voor autosanering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIË

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van dienstvoertuigen met een totaalgewicht tot 3 500 kg in eigendom van de Europese Commissie – Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek — JRC — standplaats Ispra.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/01/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt bekend dat de aanbestedende dienst voornemens is een toekomstige oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich in te schrijven op het in sectie I.3) vermelde adres om op de hoogte te worden gebracht van de bekendmaking van de aankondiging van opdracht en van alle aanbestedingsstukken, met inbegrip van de aanbestedingsstukken.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2021