De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 658656-2022

25/11/2022    S228

Tsjechië-Ostrava: Aardgas

2022/S 228-658656

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Moravskoslezký kraj
Nationaal identificatienummer: 70890692
Postadres: 28. října 117
Plaats: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 702 18
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radmila Müllerová
E-mail: radmila.mullerova@msk.cz
Telefoon: +420 595622711
Fax: +420 595622951
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.msk.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021

Referentienummer: MSK 149692/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nákup zemního plynu, v kategorii maloodběr a velkoodběr (resp. středoodběr) pro rok 2023 centralizovaným způsobem, tj. pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 225 510 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021 - maloodběr

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zemní plyn - maloodběr

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021 - středoodběr (velkoodběr)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zemní plyn - středoodběr (velkoodběr)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116/2021
Perceel nr.: 1
Benaming:

Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021 - maloodběr

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pražská plynárenská, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193492
Postadres: Národní 37
Plaats: Praha 1 - Nové Město
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 11000
Land: Tsjechië
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Telefoon: +420 267175333
Internetadres: http://www.ppas.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 197 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 197 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116/2021
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021 - středoodběr (velkoodběr)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pražská plynárenská, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193492
Postadres: Národní 37
Plaats: Praha 1 - Nové Město
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 11000
Land: Tsjechië
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Telefoon: +420 267175333
Internetadres: http://www.ppas.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 312 500.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 312 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

K bodu IV.1.6):

Nákup zemního plynu byl proveden prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno, a to formou poptávkové aukce s klesající cenou s uvedením vyvolávací ceny na denním spotovém trhu.

K bodu "II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky" a bodům "V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) - Konečná hodnota zakázky/položky:" uvádíme následující:

Cena je na základě nařízení vlády č. 298/2022 o stanovení ceny elektřiny a plynu v mimořádně tržní situaci zastropována u plynu na 2500,- Kč bez DPH/MWh. Proto výše uvedené hodnoty jsou přepočítány touto jednotkovou cenou (ve vztahu k nakoupenému objemu MWh), přičemž zadavatel vysoutěžil hodnotu přičítacího koeficientu ve výši 400,- Kč bez DPH / MWh, finální cena za 1 MWH bude známa až v r. 2023 (nákup na denním spotovém trhu).

K bodům "V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části - Předpokládaná celková hodnota zakázky/části" a "II) Informace pro statistické účely - Celková předpokládaná hodnota bez DPH:" uvádíme následující: Stejně jako cena je i předpokládaná hodnota stanovena v souladu s nařízením vlády č. 298/2022 o stanovení ceny elektřiny a plynu v mimořádně tržní situaci ve výši zastropované ceny, tj. 2500,- Kč bez DPH/MWh. Proto jsou předpokládané hodnoty přepočítány touto jednotkovou cenou (ve vztahu k nakupovanému objemu MWh).

K bodu V.2.2):

Zadavatel vzhledem k formě nákupu nemá informace o nabídkách, pouze o počtu dodavatelů pořizované komodity registrovaných na komoditní burze: 11

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022