Bauleistung - 658970-2021

24/12/2021    S250

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen

2021/S 250-658970

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter van Ree
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 613716354
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d5628d13faf0862d27ed4bae2611393e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d5628d13faf0862d27ed4bae2611393e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INTHR Lijn 16S Doornstraat - Waldeck Pyrmontkade

Referentienummer: I&A 200142
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234000 Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope betreft het geschikt maken van de traminfrastructuur op het traject van tramlijn 16 zodanig dat het voldoet aan het:

2. Verhogen capaciteit door de inzet van bredere voertuigen en kortere reistijd;

3. Verbeteren van het tramnetwerk door o.a. extra wissels aan te brengen;

4. Toegankelijk maken van perrons voor de lage vloertrams.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234128 Bouwen van tramperrons
45233130 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkzaamheden

Traminfrastructuur (spoor met fundering, bovenleiding, perrons, WS&T, etc.)

• Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen tramsporen (wissels, kruisingen (hartstukken) , bogen, recht spoor) ;

• Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen bovenleidingsysteem;

• Verwijderen en aanbrengen aansturing en veiligheidsinstallaties sporen

• Verplaatsen en vernieuwen perrons;

• Aanbrengen en tzt verwijderen tijdelijke halteplaatsen bus.

Wegprofiel (auto, fiets, etc.)

• Herstraten bestrating en vervangen van asfaltconstructie van gevel tot gevel;

• Herinrichten van het kruispunt President Kennedylaan / Stadhouderslaan als onderdeel van de Noordwestelijke Hoofdroute

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Energiegebruik en CO2 emissie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Welzijn / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sociale relevantie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 35
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 27/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2021