Works - 658999-2021

Submission deadline has been amended by:  100508-2022
24/12/2021    S250

Poland-Wrocław: Construction work

2021/S 250-658999

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Postal address: ul.Koszarowa 5
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 51-149
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Janicka-Suchacz
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Telephone: +49 712957602
Fax: +48 713957428
Internet address(es):
Main address: www.szpital.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Reference number: PN 67/21
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 48 780 487.80 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45215100 Construction work for buildings relating to health
45215140 Hospital facilities construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71210000 Advisory architectural services
45310000 Electrical installation work
45320000 Insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

siedziba WSS im.J. Gromkowskiego Wrocław ul.Koszarowa 5

II.2.4)Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.2. W zakres wykonania zamówienia wchodzi:

3.2.1. wykonanie projektu oraz robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym m.in.: pozwolenie na budowę, oraz pozwolenie na użytkowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z załącznikami nr 2,3,4,5,6,7,8, 9, do SWZ.

3.2.2. przygotowanie Harmonogramu finansowo-rzeczowego przedmiotu umowy w 7 dni od podpisania umowy oraz uzgodnić i uzyskać akcept koncepcji Budowy w 14 dni od podpisania umowy,

3.2.3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń (jeśli występuje), dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

3.2.4. Wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne w tym przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych oraz przebudowę wraz z zmianą lokalizacji głównej przepompowni ścieków sanitarnych/szpitalnych zgodnie z opisem w PFU.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 780 487.80 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 zł i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

a) posiadają środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony zł.) - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych, nie mniejsze niż 40 000 000,00 zł w ostatnich pięciu latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) obrotowych na podstawie „Rachunków zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w ostatnich 5 latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) - ocena na podstawie odpowiednio1.1. część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

1.2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz:

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług o okresie płatności powyżej jednego roku i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej roku.

W celu uniknięcia wątpliwości w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe Wykonawcy zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu, zaś na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponuje opinią biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania za ostatni rok obrotowy albo gdy rok obrotowy Wykonawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca składa sprawozdania finansowe za pięć ostatnich lat obrotowe łącznie z opiniami biegłych rewidentów za te lata.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) doświadczeniem rozumianym jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – maksymalnie 5 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) o łącznej powierzchni 4500 m2, o wartości robót co najmniej 35.000.000,00 zł. Brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku braku możliwości wykazania się realizacją budowy jeżeli Wykonawca wykaże się w min. dwiema , przebudowami , remontem Oddziałów Szpitalnych na czynnym obiekcie. - OCENA NA PODSTAWIE wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających ,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) kwalifikacje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w funkcjach:

Kierownik robót budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 10 lat, 3 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 3000m2

Kierownik robót branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Kierownik robót branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Projektant - osoba posiadająca ważne uprawnienia projektowe, ; doświadczenie min. 10 lat, 2 projekty w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 2000 m3 oraz 1 projekt w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 9000 m3

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji przez daną osobę

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie:

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznika nr 7 i załącznika nr 5

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 09:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie Szpitala związanej z przedmiotem zamówienia.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2021