Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 658999-2021

Submission deadline has been amended by:  100508-2022
24/12/2021    S250

Pologne-Wrocław: Travaux de construction

2021/S 250-658999

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adresse postale: ul.Koszarowa 5
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-149
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Janicka-Suchacz
Courriel: ejanicka@szpital.wroc.pl
Téléphone: +49 712957602
Fax: +48 713957428
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numéro de référence: PN 67/21
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 48 780 487.80 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71210000 Services de conseil en architecture
45310000 Travaux d'équipement électrique
45320000 Travaux d'isolation
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

siedziba WSS im.J. Gromkowskiego Wrocław ul.Koszarowa 5

II.2.4)Description des prestations:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.2. W zakres wykonania zamówienia wchodzi:

3.2.1. wykonanie projektu oraz robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym m.in.: pozwolenie na budowę, oraz pozwolenie na użytkowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z załącznikami nr 2,3,4,5,6,7,8, 9, do SWZ.

3.2.2. przygotowanie Harmonogramu finansowo-rzeczowego przedmiotu umowy w 7 dni od podpisania umowy oraz uzgodnić i uzyskać akcept koncepcji Budowy w 14 dni od podpisania umowy,

3.2.3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń (jeśli występuje), dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

3.2.4. Wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne w tym przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych oraz przebudowę wraz z zmianą lokalizacji głównej przepompowni ścieków sanitarnych/szpitalnych zgodnie z opisem w PFU.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 48 780 487.80 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 zł i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) posiadają środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony zł.) - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych, nie mniejsze niż 40 000 000,00 zł w ostatnich pięciu latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) obrotowych na podstawie „Rachunków zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w ostatnich 5 latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) - ocena na podstawie odpowiednio1.1. część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

1.2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz:

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług o okresie płatności powyżej jednego roku i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej roku.

W celu uniknięcia wątpliwości w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe Wykonawcy zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu, zaś na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponuje opinią biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania za ostatni rok obrotowy albo gdy rok obrotowy Wykonawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca składa sprawozdania finansowe za pięć ostatnich lat obrotowe łącznie z opiniami biegłych rewidentów za te lata.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) doświadczeniem rozumianym jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – maksymalnie 5 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) o łącznej powierzchni 4500 m2, o wartości robót co najmniej 35.000.000,00 zł. Brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku braku możliwości wykazania się realizacją budowy jeżeli Wykonawca wykaże się w min. dwiema , przebudowami , remontem Oddziałów Szpitalnych na czynnym obiekcie. - OCENA NA PODSTAWIE wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających ,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) kwalifikacje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w funkcjach:

Kierownik robót budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 10 lat, 3 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 3000m2

Kierownik robót branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Kierownik robót branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Projektant - osoba posiadająca ważne uprawnienia projektowe, ; doświadczenie min. 10 lat, 2 projekty w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 2000 m3 oraz 1 projekt w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 9000 m3

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji przez daną osobę

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie:

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznika nr 7 i załącznika nr 5

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 20/01/2022
Heure locale: 09:05
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie Szpitala związanej z przedmiotem zamówienia.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/12/2021