Dostawy - 65936-2022

07/02/2022    S26

Polska-Warszawa: Maszyny do uzdatniania ścieków

2022/S 026-065936

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. A. Pawińskiego 5a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-106
Państwo: Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ibb.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją

Numer referencyjny: WK-ARCTOWSKI PNU 10 21
II.1.2)Główny kod CPV
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją, składająca się z dwóch etapów:

Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Etap I - Gdynia

Etap II - Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją, składająca się z dwóch etapów:

Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, tj.:

- opracowanie projektu warsztatowego kontenerowego budynku stacji pomp zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego,

- opracowanie projektu warsztatowego kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego,

- wykonanie kompletnej, zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowego budynku stacji pomp (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych) z kompletną armaturą rurowo – pompową oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi (projekt budynku stacji pomp stanowi załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie zestawu kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych) z kompletną armaturą rurowo – pompową, instalacjami technologicznymi oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi (projekt oczyszczalni ścieków stanowi załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- dostawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej określonej w tiretach 3 - 5 powyżej (zwanej dalej również: „Infrastrukturą”) dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka, poza terytorium UE) do Portu Gdynia, która to dostawa realizowana będzie zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier) a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym realizowane będą zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w Porcie w Gdyni wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego,

- przygotowanie Infrastruktury do załadunku na statek i do transportu morskiego należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, wraz ze szczegółową specyfikacją wysyłkową, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- odprawa Infrastruktury w tym m.in. uzyskanie zgody na eksport towaru, odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi, uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport Infrastruktury pod miejsce rozładunku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji), tj.:

- wykonanie zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji), tj.:

- wykonanie kompletnego montażu zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kompletnego montażu kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kompletnego montażu kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 208-543836
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2022