29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 65936-2023

01/02/2023    S23

Polska-Błonie: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2023/S 023-065936

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 020-052541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Radzików
Miejscowość: Błonie
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-870
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Konowrocka
E-mail: k.konowrocka@ihar.edu.pl
Tel.: +48 7334674
Faks: +48 7334674/+48 7254714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ihar.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatu do pomiarów wymiany gazowej oraz parametrów fluorescencji chlorofilu dla IHAR-PIB w Radzikowie

Numer referencyjny: ZP/01/N/D/2023
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do pomiaru wymiany gazowej oraz parametrów fluorescencji chlorofilu zarówno w ciemności jak i przy zachowanym oświetleniu aktynicznym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 020-052541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/04/2023
Powinno być:
Data: 28/05/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: