Leveringen - 65941-2019

12/02/2019    S30    Europese Commissie - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Verstrekking van duurzaam ontworpen kantoor- en papierproducten en verbruiksgoederen voor computers en printers

2019/S 030-065941

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-044868)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie
CSM 1 05/P001
Bruxelles
1049
België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
Telefoon: +32 22986989
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Fax: +32 22960570
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.1)Naam en adressen
Deze opdracht is het voorwerp van een gezamenlijke procedure waaraan 34 andere instellingen en agentschappen deelnemen als aanbestedende diensten (zie de uitnodiging tot inschrijving van de aanbesteding).
CSM 1 05/P001
Bruxelles
1049
België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
Telefoon: +32 22986989
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Fax: +32 22960570
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van duurzaam ontworpen kantoor- en papierproducten en verbruiksgoederen voor computers en printers

Referentienummer: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige opdracht behelst de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van op duurzaam ontworpen kantoor- en papierproducten en verbruiksgoederen voor computers en printers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-044868

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: