Werken - 65966-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2019/S 030-065966

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. Knyaginya Mariya Luiza No. 110
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Stoyanka Todorova
Telefoon: +359 29322458
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София
1233
Bulgarije
Contactpersoon: инж. Елена Аризанова
Telefoon: +359 0886836808
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: поддържане на жп инфраструктура

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ремонт покрив, фасада, смяна на дограми, помещения, ВиК и ел. инсталации, вертикална планировка, постове

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 895 174.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гара Айтос

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ремонт покрив, фасада и вътрешни помещения, подмяна на ел. и В и К инсталацията. Изграждане на перона и вертикалната планировка около сградите.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Финансиране от Републикански бюджет, проект 20

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019