Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 659675-2021

24/12/2021    S250

Polska-Rzeszów: Wznoszenie konstrukcji budynków

2021/S 250-659675

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 813-366-67-94
Adres pocztowy: ul. Dominikańska 25
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janas
E-mail: przetargi@polgrys.pl
Tel.: +48 177150206
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polgrys.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie

II.1.2)Główny kod CPV
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262300 Betonowanie
44112410 Konstrukcje dachowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 08/10/2021
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POPW.01.03.02-18-0014/19

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 060-148553

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
27/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SB Complex Sp. z o. o. Sp. komandytowa
Adres pocztowy: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-026
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 8 568 008.81 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262300 Betonowanie
44112410 Konstrukcje dachowe
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w Budynku Usługowo-Handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 08/10/2021
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 8 844 149.48 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SB Complex Sp. z o. o. Sp. komandytowa
Adres pocztowy: l. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-026
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Po stwierdzeniu istnienia kolizji projektowej pergoli dachowej z instalacjami i urządzeniami klimatyzacyjno - wentylacyjnymi strony postanowiły zmniejszyć zakres prac i obniżyć należne wynagrodzenie.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Kolizje projektowej pergoli dachowej z instalacjami i urządzeniami klimatyzacyjno - wentylacyjnymi

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 8 953 562.78 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 8 844 149.48 PLN