Supplies - 660134-2021

Submission deadline has been amended by:  66187-2022
24/12/2021    S250

Poland-Chełm: Bicycles

2021/S 250-660134

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Chełm
National registration number: 11019823800000
Postal address: ul. Lubelska 65
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Justyna Koperska, Monika Hurko-Tarnowska
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Telephone: +48 825652223
Fax: +48 825652254
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chełm
National registration number: 0603032
Postal address: ul. Gminna 18
Town: Pokrówka
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Alicja Semeniuk
E-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Telephone: +48 825636553
Fax: +48 825637793
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kamień
National registration number: 0603062
Postal address: ul. Diamentowa 15
Town: Kamień
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-113
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Mysiak
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Telephone: +48 825671551
Fax: +48 825671571
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umchelm.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Main activity
Other activity: usługi administracji i ogólne usługi publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”

Reference number: BZP.271.12.48.2021
II.1.2)Main CPV code
34430000 Bicycles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres zamówienia obejmuje:1) dostarczenie i wdrożenie systemu roweru miejskiego i gminnego, w tym:- dostawę 180 sztuk rowerów połączonych systemem z kompletnym wyposażeniem,- utwardzenie i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe;- dostawę i montaż modułowych pasywnych stojaków rowerowych na 17 stacjach z 15 miejscami postojowymi oraz 17 totemów informacyjnych na każdej ze stacji;- promocję projektu (oznakowanie elementów systemu roweru miejskiego i gminnego);- dedykowaną stronę internetową, oprogramowanie operatora systemu oraz aplikację mobilną,2) usługę zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2022 r., w tym termin realizacji dostawy i wdrożenia elementów składowych systemu roweru miejskiego i gminnego ustala się do dnia 15 marca 2022 r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
35120000 Surveillance and security systems and devices
48151000 Computer control system
72260000 Software-related services
45223320 Park-and-ride facility construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Miasto Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach szczegółowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:1) dostarczyć 180 szt. rowerów połączonych systemem z kompletnym wyposażeniem, w tym:10 szt. rowerów typu cargo (w tym: 1 szt. Gmina Chełm, 1 szt. Gmina Kamień),5 szt. rowerów typu tandem,15 szt. rowerów klasycznych z fotelikiem (w tym: 2 szt. Gmina Chełm, 1 szt. GminaKamień),140 szt. rowerów klasycznych z koszykiem-na wyposażeniu podstawowym,10 szt. rowerów klasycznych z koszykiem-na wyposażeniu rezerwowym;2) dostarczyć modułowe pasywne stojaki rowerowe w 17 lokalizacjach z 15 miejscami postojowymi umożliwiającymi dowolną pod względem liczby stojaków konfigurację, w tym na 14 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm, 2 stacjach na terenie gminy Chełm, 1 stacji na terenie gminy Kamień oraz 17 totemów informacyjnych na każdą ze stacji,3) przygotować stacje rowerowe (utwardzenie i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe) wraz z instalacją stojaków rowerowych i totemów informacyjnych,4) przygotować identyfikację wizualną stacji i rowerów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany umieścić na elementach systemu oznakowanie zgodnie z zapisami zawartymi w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020”, które stanowi wyodrębnione koszty promocji,5) przygotować, prowadzić i aktualizować dedykowaną stronę internetową systemu oraz moduł rejestracyjny wraz z aplikacją w uzgodnieniu z Zamawiającym,6) przygotować regulamin korzystania z systemu roweru miejskiego i gminnego w uzgodnieniu z Zamawiającym,7) uruchomić i zapewnić funkcjonowanie telefonicznego Biura Obsługi Klienta, w okresie realizacji zamówienia, od momentu uruchomienia Systemu,8) zapewnić całodobowy dostęp zarejestrowanych użytkowników do systemu roweru miejskiego i gminnego,9) przeszkolić minimum 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego z obsługi i użytkowania systemu (w tym kontroli i pozyskania danych z systemu informatycznego), eksploatacji rowerów i warunków gwarancji. W ramach szkolenia oraz w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do minimum 3 kont w systemie z uprawnieniami serwisowymi do wykonywania czynności kontrolnych na stacji oraz w systemie informatycznym.Konta będą obsługiwane w języku polskim.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 139 ust. 1 ustawy. Kryteria: cena 60%, Okres gwarancji 40%. W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegóły zamówienia zawarte sa w dokumentach zamówienia, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.05.04.00-06-0003/17

II.2.14)Additional information

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.Oferta winna być sporządzona w j. polskim i złożona w formie eletronicznej za pośrednictwem Platformy

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostarczeniu i uruchomieniu co najmniej jednego systemu roweru o wielkości nie mniejszej niż 8 stacji rowerowych i łącznej liczbie co najmniej 90 rowerów. Wymagane oświadczenia i dokumenty:1) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

2) odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 11 do SWZ;5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.Podstawy wykluczenia: 1)w art. 108 ust. 1 ustawy;2)w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy.Oferta zawiera:1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 7 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,3) Kalkulacja ceny oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ,4) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa),6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://umchelm.ezamawiajacy.pl. 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https:// umchelm.ezamawiajacy.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu ich na Platformie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto oferty.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami SWZ należy złożyć na Platformie pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce oferty.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022r. o godz. 10:30, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, na Platformie w zakładce: „Dokumenty zamówienia” w folderze: „Informacja z otwarcia ofert”

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm, siedziba: Urząd Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, tel. 82 565 22 23,

fax 82 565 22 54, e-mail: info@umchelm.pl;- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@umchelm.pl; , - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie w zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,- posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2021