Supplies - 660134-2021

Submission deadline has been amended by:  66187-2022
24/12/2021    S250

Polska-Chełm: Rowery

2021/S 250-660134

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 11019823800000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 65
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Koperska, Monika Hurko-Tarnowska
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Tel.: +48 825652223
Faks: +48 825652254
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 0603032
Adres pocztowy: ul. Gminna 18
Miejscowość: Pokrówka
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Semeniuk
E-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Tel.: +48 825636553
Faks: +48 825637793
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień
Krajowy numer identyfikacyjny: 0603062
Adres pocztowy: ul. Diamentowa 15
Miejscowość: Kamień
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mysiak
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Tel.: +48 825671551
Faks: +48 825671571
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi administracji i ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”

Numer referencyjny: BZP.271.12.48.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34430000 Rowery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:1) dostarczenie i wdrożenie systemu roweru miejskiego i gminnego, w tym:- dostawę 180 sztuk rowerów połączonych systemem z kompletnym wyposażeniem,- utwardzenie i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe;- dostawę i montaż modułowych pasywnych stojaków rowerowych na 17 stacjach z 15 miejscami postojowymi oraz 17 totemów informacyjnych na każdej ze stacji;- promocję projektu (oznakowanie elementów systemu roweru miejskiego i gminnego);- dedykowaną stronę internetową, oprogramowanie operatora systemu oraz aplikację mobilną,2) usługę zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2022 r., w tym termin realizacji dostawy i wdrożenia elementów składowych systemu roweru miejskiego i gminnego ustala się do dnia 15 marca 2022 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
45223320 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź”
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chełm

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach szczegółowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:1) dostarczyć 180 szt. rowerów połączonych systemem z kompletnym wyposażeniem, w tym:10 szt. rowerów typu cargo (w tym: 1 szt. Gmina Chełm, 1 szt. Gmina Kamień),5 szt. rowerów typu tandem,15 szt. rowerów klasycznych z fotelikiem (w tym: 2 szt. Gmina Chełm, 1 szt. GminaKamień),140 szt. rowerów klasycznych z koszykiem-na wyposażeniu podstawowym,10 szt. rowerów klasycznych z koszykiem-na wyposażeniu rezerwowym;2) dostarczyć modułowe pasywne stojaki rowerowe w 17 lokalizacjach z 15 miejscami postojowymi umożliwiającymi dowolną pod względem liczby stojaków konfigurację, w tym na 14 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm, 2 stacjach na terenie gminy Chełm, 1 stacji na terenie gminy Kamień oraz 17 totemów informacyjnych na każdą ze stacji,3) przygotować stacje rowerowe (utwardzenie i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe) wraz z instalacją stojaków rowerowych i totemów informacyjnych,4) przygotować identyfikację wizualną stacji i rowerów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany umieścić na elementach systemu oznakowanie zgodnie z zapisami zawartymi w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020”, które stanowi wyodrębnione koszty promocji,5) przygotować, prowadzić i aktualizować dedykowaną stronę internetową systemu oraz moduł rejestracyjny wraz z aplikacją w uzgodnieniu z Zamawiającym,6) przygotować regulamin korzystania z systemu roweru miejskiego i gminnego w uzgodnieniu z Zamawiającym,7) uruchomić i zapewnić funkcjonowanie telefonicznego Biura Obsługi Klienta, w okresie realizacji zamówienia, od momentu uruchomienia Systemu,8) zapewnić całodobowy dostęp zarejestrowanych użytkowników do systemu roweru miejskiego i gminnego,9) przeszkolić minimum 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego z obsługi i użytkowania systemu (w tym kontroli i pozyskania danych z systemu informatycznego), eksploatacji rowerów i warunków gwarancji. W ramach szkolenia oraz w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do minimum 3 kont w systemie z uprawnieniami serwisowymi do wykonywania czynności kontrolnych na stacji oraz w systemie informatycznym.Konta będą obsługiwane w języku polskim.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 139 ust. 1 ustawy. Kryteria: cena 60%, Okres gwarancji 40%. W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegóły zamówienia zawarte sa w dokumentach zamówienia, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.05.04.00-06-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.Oferta winna być sporządzona w j. polskim i złożona w formie eletronicznej za pośrednictwem Platformy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostarczeniu i uruchomieniu co najmniej jednego systemu roweru o wielkości nie mniejszej niż 8 stacji rowerowych i łącznej liczbie co najmniej 90 rowerów. Wymagane oświadczenia i dokumenty:1) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

2) odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 11 do SWZ;5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.Podstawy wykluczenia: 1)w art. 108 ust. 1 ustawy;2)w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy.Oferta zawiera:1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 7 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,3) Kalkulacja ceny oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ,4) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa),6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://umchelm.ezamawiajacy.pl. 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https:// umchelm.ezamawiajacy.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu ich na Platformie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami SWZ należy złożyć na Platformie pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce oferty.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022r. o godz. 10:30, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, na Platformie w zakładce: „Dokumenty zamówienia” w folderze: „Informacja z otwarcia ofert”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm, siedziba: Urząd Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, tel. 82 565 22 23,

fax 82 565 22 54, e-mail: info@umchelm.pl;- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@umchelm.pl; , - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie w zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,- posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021