Werken - 66027-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dundee: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 030-066027

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dundee City Council
Dundee House, 50 North Lindsay Street
Dundee
DD1 1NZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382434000
E-mail: procurement.admin@dundeecity.gov.uk
Fax: +44 1382433045
NUTS-code: UKM5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dundeecity.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00220

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Civil Engineering Works, Bridge Maintenance, General Building Works, and Concrete Repairs

Referentienummer: PROC/CDD/18/05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Multi sourced framework for the provision of civil engineering works, bridge maintenance, general building works, concrete repairs, and emergency works. Including but not limited to:

— downtakings,

— excavation and earthworks,

— concrete works,

— formwork,

— masonry,

— coated macadam/asphalt/paving,

— external services landscaping,

— builders works in connection,

— bridge bearings,

— waterproofing concrete surfaces,

— painting of steelwork, protecting steelwork against corrosion, and

— stonework.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civil Engineering Works with a Single Project value of up to 250 000 GBP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geographical area of Dundee, with the potential to reach the full geographical area of Tayside.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Civil engineering works with a single project value of up to 250 000 GBP including:

— downtakings,

— excavation and earthworks,

— concrete works,

— formworks,

— masonry,

— coated macadam/asphalt/pavings,

— external services,

— landscaping, and

— builder's works.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical requirements / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: General requirements / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract administration / Weging: 2
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The purchaser shall have the option to extend the contract (either singly or in phases) for the further periods (or periods) of up to one year after the expiry of the term. factors such as market condition, contractor performance and purchasers' requirements will all be considered regarding the option to extend.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civil Engineering Works with a Single Project Valued between 250 000 GBP and 1 000 000 GBP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geographical location of Dundee City Council, with the potential to include the full geographical areas of Tayside.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Civil engineering works with a single project value of ranging between 250 000 GBP and 1 000 000 GBP including:

— downtakings,

— excavation and earthworks,

— concrete works,

— formworks,

— masonry,

— Coated macadam/asphalt/pavings,

— external services,

— landscaping, and

— builder's works.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical requirement / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: General requirement / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract administration / Weging: 2
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The purchaser shall have the option to extend for a further period (or periods) of up to one year after the expiry of the term. Factors such as market condition, Contractor Performance and Purchasers' requirements will all be considered regarding the option to extend.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bridge Maintenance for Single Projects up to the Value of 250 000 GBP

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221000
44212100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geographical are of Dundee City Council, with the potential to extend to the wider geographical area of Tayside.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bridge maintenance such as:

— structural concrete and steelwork,

— bridge bearings,

— expansion joints and sealing of gaps, and

— painting of steelwork.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical requirements / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: General requirement / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract administration / Weging: 2
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The purchaser shall have the option to extend the contract (either singly or in phases) for the further periods (or periods) of up to 1 year after the expiry of the term. factors such as market condition, Contractor performance and purchasers' requirements will all be considered regarding the option to extend.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

General Structural Building Work and Concrete Repair for Single Projects up to the Value of 250 000 GBP

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112000
45210000
45213000
45262330
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM7
Voornaamste plaats van uitvoering:

The geographical area of Dundee, with the potential to include the wider geographical area of Tayside

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

General structural building work and concrete repair, including:

— the supply and installation of precast concrete lintels and sills,

— proprietary concrete repairs,

— protective coatings to concrete and steelwork,

— structural waterproofing and underpinning as structural repairs to domestic and non-domestic properties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical requirement / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: General requirement / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract administration / Weging: 2
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The purchaser shall have the option to extending the Framework Agreement (either singly or in phases) for a further period (or periods) of up to 1 year after the expiry of the term. Factors such as market condition, contractor performance and purchasers’ requirements will all be considered regarding the option to extend.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Emergency Civil Engineering Works

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
45243000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM7
Voornaamste plaats van uitvoering:

The geographical area of Dundee, with the potential to include the wider geographical area of Tayside

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Emergency civil engineering works with a single project generally not exceeding 30 000 GBP, including but not restricted to reactive/emergency repairs to coastal defences, river channel clearance, repairs to revetments, provision of rock armour, scour protection and vehicle damaged highway structures.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical requirement / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: General requirement / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract administration / Weging: 2
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The purchaser shall have the option to extending the Framework Agreement (either singly or in phases) for a further period (or periods) of up to 1 year after the expiry of the term. Factors such as market condition, contractor performance and purchasers’ requirements will all be considered regarding the option to extend.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Turnover:

The tenderer is required to provide its general yearly turnover for the last 2 financial years, along with its yearly turnover for the specific area covered by this Framework Agreement.

A copy of 2 years audited account including notes and audit report (if contractor subject to audit) to be submitted for assessment to ensure financially viable to conduct the projects required under this framework, the assessment with include:

— positive net profit for the past 2 years,

— gearing ratio (i.e. debt/equity) less than 1 for the past 2 years,

— current ratios (i.e. current assets/current liabilities) greater than 1 for the past 2 years,

— unqualified audit report.

If you are unable to meet the financial criteria set please provide an explanation why as this will be considered in the overall financial assessment.

Insurance:

It is the requirement of this Framework Agreement that tenderers hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below, however specific projects may require differing levels of cover, this will be determined on a project by project basis:

— employer’s (compulsory) liability insurance = 10 000 000 GBP,

— public liability insurance = 5 000 000 GBP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers will be required to provide examples that demonstrate that they have the relevant experience to deliver the services/supplies as described in part II.2.4 of the Contract Notice.

Provide 3 examples of civil engineering works, bridge maintenance, general building works, and concrete repairs relevant to each lot bidding for carried out during the last 3 years. The information you provide should cover the following areas:

— a full description of the provision delivered relevant to the type of work proposed to provide as part of this framework,

— contract value and dates,

— previous or current customer details.

Tenderers will be required to confirm that they will employ environmental management measures that meet the following requirements, Contractors must be either a registered waste carrier themselves or employ the services of a registered waste carrier and will be required to provide details of the registered waste carrier(s).

Tenderers will be required to demonstrate that they have they have appropriate human resources available to deliver the requirements of the framework, by detailing their average annual manpower for the last 3 years, including managerial staff.

Tenderers will be required to demonstrate that they have (or have access to) the relevant tools, plant or technical equipment to deliver the types of requirements detailed in II.2.4 in the Contract Notice.

Tenderers are required to confirm whether they intend to sub-contract and if so provide details of the proportion (i.e percentage) of Framework Agreement that is intended for subcontract.

Tenderers will be required to confirm that they have the required quality control institute certificates (or from agencies of recognised competence) confirming that products meet the following technical specifications or standards:

— the Contractor must have a Health and Safety Assessment Scheme (“CHAS – The Contractors Health and Safety Assessment Scheme”) accreditation (or equal and approved) and have, within the last 12 months, successfully met the assessment requirements of a construction-related scheme in registered membership of the “Safety Schemes in Procurement (SSIP”) or “SAFE Contractor Scheme” (or equal and approved) and will be required to provide registration and certification details.

Contractors must provide an approval letter of compliance or accreditation certificate as evidence.

If this cannot be provided, bidders will be required to explain why, and to confirm details of other means of proof that can be provided (issuing authority, address, reference of documentation).

It will be Dundee City Council’s ultimate decision as to whether the H&S qualification provided by the tenderer meets the criteria detailed above and is acceptable.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tenders must demonstrate they have a robust quality assurance, environmental management and health and safety standards.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 30
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Floor 4, Dundee House, 50 North Lindsay Street, DUNDEE

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Only authorised personal with delegated authority for the opening of the postbox to be present, namely: Karen Lawson and Rhonda McKay.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The successful Contractor(s) following on from this invitation to tender will enter into a multi sourced Framework Agreement for the provision of civil engineering works, bridge maintenance, general building works, concrete repairs, and emergency works with Dundee City Council.

The following local authorities named and also able to utilise the Framework Agreement at any time throughout the duration of the contract period: Angus Council, Perth and Kinross Council and any of the local authorities Arm’s Length External Organisations such as:

— Leisure and Culture Dundee,

— Angus Alive,

— Culture Perth and Kinross,

— Live Active Perth and Tayside Contracts.

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=573079.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

To this end, Contractors for this contract will be required to deliver awareness raising events or curriculum support events dependant on the accumulative value of contracts awarded through this framework. The number of events required will be determined when values are reached.

(SC Ref:573079)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dundee City Council
Dundee House, 50 North Lindsay Street
Dundee
DD1 1NZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382434000
Fax: +44 1382433045

Internetadres: www.dundeecity.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019